Oglas – projekt “Ostvari +”

Oglas – projekt “Ostvari +”

OGLAS

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u sklopu projekta

„Ostvari +“

Naziv radnog mjesta: Radnik/ca za pružanje usluge pomoći,  potpore i podrške starijim osobama i/ili odraslim osobama s invaliditetom

Vrsta zaposlenja: Na određeno, 30 mjeseci

Broj radnika koji se traži: 33 radnika/ce

Mjesto rada: područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod  (grad Slavonski Brod i 16 pripadajućih općina: Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Oriovac, Podcrkavlje, Sibinj, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje).

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena-prijepodne

Oglas vrijedi od: 02.04.2024.

Oglas vrijedi do: 10.04.2024.

Radnik/ca  za pružanje usluge pomoći,  potpore i podrške starijim osobama i/ili odraslim osobama s invaliditetom  je osoba koja pruža uslugu pomoći, potpore i podrške u   svakodnevnom   životu osobama starijima od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom u sklopu projekta „Ostvari +“.

Usluga pomoći, potpore i podrške u svakodnevnom životu pružat će se za ukupno 198 starijih osoba i odraslih osoba s invaliditetom s područja djelovanja Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod  (grad Slavonski Brod i 16 pripadajućih općina: Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Oriovac, Podcrkavlje, Sibinj, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje).

OPIS POSLOVA

Pružanje usluge pomoći, potpore i podrške uz podjelu paketa potrepština, uključuje:

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane  i dr.) i/ili
 • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba
 • mjesečna podjela 1 paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština svakom pripadniku ciljne skupine

Svaka zaposlena osoba pružat će potporu i podršku za najmanje šest (6) krajnjih korisnika.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • Punoljetnost
 • Hrvatsko državljanstvo

Razina obrazovanja:

 • Niži razredi osnovna škola
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

NAPOMENA:
Trajanje radnog odnosa je 30 mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine”, broj 82/08 i 69/17) na  Oglas se mogu javiti osobe oba spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na ženski i muški  rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Osobni podaci kandidata obrađivat će se isključivo u svrhu provedbe natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

POSTUPAK PRIJAVE:

Kandidati/kinje za prijem u radni odnos za radnika/cu za  pružanje usluge pomoći, potpore i podrške starijim osobama i/ili odraslim osobama  s invaliditetom dužni su priložiti sljedeće dokumente:

 1. Prijava na oglas za posao (u Prijavi obvezno naznačiti  za koje radno mjesto se osoba prijavljuje, adresu, kontakt broj mobitela, telefona),vlastoručno potpisana
 2. Životopis, vlastoručno potpisan
 3. Preslika osobne iskaznice (preslika važeće osobne iskaznice)
 4. Presliku dokaza o stupnju obrazovanja (svjedodžba), osobe bez završene osnovne škole trebaju dostaviti vlastoručno potpisanu izjavu da nemaju završenu osnovnu školu
 5. Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 6. Dokaz o ukupnom radnom stažu (ispis iz elektroničkog zapisa ili potvrda o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. HZMO) ne starije od 30 dana

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Za kandidate prijavljene na Oglas koji podnesu pravodobnu, potpunu i propisanu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera putem intervjua na kojem će se uzeti u obzir prethodno iskustvo, sposobnosti i motivacija za rad sa starijim osobama/osobama s invaliditetom.

Obavijest o mjestu i vremenu održavanja intervjua objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod Naslovna prije održavanja intervjua.

Sve informacije o javnom pozivu mogu se dobiti putem maila: zazeli.ostvari0177@gmail.com ili na broj telefona 035/408 620.

Prijave na oglas za posao podnose se poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici u roku od osam (8) dana od dana objave oglasa za posao web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod na adresu:

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod

Ante Starčevića 13

35 000 Slavonski Brod

s naznakom „Prijava na oglas za posao – projekt Ostvari+“.

ili putem elektroničke pošte na adresu: zazeli.ostvari0177@gmail.com uz obveznu naznaku „Prijava na oglas za posao – projekt Ostvari+“

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete kandidati će biti obaviješteni putem Internet stranice Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod te oglasne ploče u zakonskom roku.

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod zadržava pravo poništenja oglasa bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

Dokument oglasa možete pogledati OVDJE

Skip to content