Javni poziv za prijam u radni odnos

Javni poziv za prijam u radni odnos

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza IIIProjekt „Ostvari+“Kodni broj: UP.02.1.1.16.0404

1. Naziv radnog mjesta: Radnica za pružanje potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama

2. Broj traženih radnica: 30

3. Mjesto rada: Područje djelovanja GDCK Slavonski Brod (grad Slavonski Brod i 16 pripadajućihopćina:Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Oriovac, Podcrkavlje, Sibinj, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje).

4. Trajanje radnog odnosa: 6 mjeseci

5. Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme – 6 mjeseci

6. Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete: Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem (podrazumijeva: osobe bez završene osnovne škole, sa završenih nekoliko razreda osnovne škole, završena osnovna škola, završena srednja škola), koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a.Prednost pri zapošljavanju imaju žene od 50 navršenih godina života pa na više, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, žene žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.), liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice te pripadnice ostalih ranjivih skupina).

7. Opis poslova:

• Pomoć u dostavi namirnica, lijekova, pomagala i drugih potrepština, plaćanjeračuna

• Pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika

• Pomoć pri oblačenju,svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika (pranje lica, ruku, zubi i kose)

• Pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju i ostvarivanju raznih prava, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima

• Pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo

8. Na javni poziv potrebno je priložiti:

1. Prijavu (Prijava se može preuzeti na web stranici GDCK Slavonski Brod, te osobno na adresi Eugena Kumičića 3, Slavonski Brod)

2. Životopis (uz obaveznu naznaku kontakt telefona)

3. Preslika osobne iskaznice

4. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave javnog poziva)

5. Preslika dokaza o stupnju obrazovanja – svjedodžbaOsobe bez završene osnovne škole trebaju dostaviti vlastoručno potpisanu Izjavu da nemaju završenu osnovnu školu (Izjava o obrazovanju – može se preuzeti na web stranici GDCK Slavonski Brod, te osobno na adresi Eugena Kumičića 3, Slavonski Brod)

6. Dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) – ne stariji od 30 dana

7. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

9. Za žene koje imaju prednost pri zapošljavanju, potrebno je dostaviti i dokaz o pripadnosti istoj i to:

• Žene od 50 godina i više – Kopija osobne iskaznice

• Žene sa invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

• Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima

• Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja

• Azilantice-Odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

• Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – Rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

• Liječene ovisnice – Potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama

• Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – Potvrda o otpuštanju

• Pripadnice romske nacionalne manjine – Izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini

• Beskućnice – Rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz koje je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica

• Pripadnice ostalih ranjivih skupina – potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (izjava osobe nije prihvatljiva).

10. Povjerenstvo za provedbu javnog poziva, provesti će razgovor/intervju sa kandidatkinjama koje ispunjavaju formalne uvjete javnog poziva, te koje su predale pravovremenu i potpunu prijavu, u svrhu provjere sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta:Ako kandidatkinja ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukla prijavu na javni poziv. Obavijest o mjestu i terminu održavanja intervjua biti će objavljena na službenim stranicama GDCK Slavonski Brod www.crvenikriz-sb.com.hr.

Prilikom odabira kandidatkinja za zapošljavanje, GDCK Slavonski Brod dužno je pridržavati se načelatransparentnosti, jednakog postupanja i zabrane diskriminacije.

Program „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU, s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se, kao sudionice ovih aktivnosti, uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim i/ili nemoćnim osobama.

Sve informacije o javnom pozivu mogu se dobiti putem maila: ostvari0404@gmail.com ili na broj telefona 035/408 620.

11. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatkinjom prijavljenom na javni poziv i njena prijava neće biti razmatrana.

Prijave na javni poziv s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta potrebno je dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog poziva u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područniured Slavonski Brod.

Prijave na javni poziv, podnose se poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici, na adresu:

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod

Eugena Kumičića

335 000 Slavonski Brod

s naznakom „Prijava na javni poziv – projekt Ostvari+“.

ili putem elektroničke pošte na adresu: ostvari0404@gmail.com uz obveznu naznaku „Prijava na javni poziv – projekt Ostvari+“

O rezultatima o odabiru kandidatkinje će biti obaviještene.

Javni poziv će biti objavljen na službenim stranicama Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod Naslovna , te stranicama partnera: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod.

Dokumenti:

Javni poziv za zapošljavanje

Prijava na javni poziv

Izjava o obrazovanju

Skip to content