Javni poziv za uzimanje u zakup poslovnog prostora

Javni poziv za uzimanje u zakup poslovnog prostora

I. PREDMET POZIVA

Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod, kao neprofitna humanitarna organizacija (dalje u tekstu: GDCK Slav. Brod), obavještava sve pravne i fizičke osobe kako mogu dostaviti podatke o raspoloživosti i vlasništvu poslovnog prostora u gradu Slavonskom Brodu, kojeg bi dali u zakup, površine cca 200 m2 i više, za potrebe redovnog rada GDCK Slav. Brod.

II. UVJETI ZA PREDMETNU NEKRETNINU

Poslovni prostor koji se daje u zakup, je poslovni prostor u smislu čl. 2. st. 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji prostora, te mora sadržavati sljedeće karakteristike:

—uredske prostorije (8 ureda),

—parkirna mjesta (najmanje 5),

—sala za sastanke/učionica > 50 m2

—skladište cca 100 m2  i više

—sanitarne čvorove,

—poslovni prostor mora udovoljavati namjeni za koju se koristi (rad s korisnicima, dragovoljno darivanje krvi, učionica, grupni rad s korisnicima i zaposlenicima),

—poslovni prostor mora biti uređen, useljiv, bez potrebe za ulaganjem zakupnika, opremljen potrebnom infrastrukturom (Internet, grijanje, struja, voda, telefon, klima) – svih ispravnih instalacija,

—mora udovoljavati propisima kojima se osobama sa invaliditetom omogućava pristup, kretanje i rad, građanskim, urbanističkim, tehničkim, sanitarnim i propisima zaštiti okoliša,

—lokacija poslovnog prostora mora biti u gradu Slavonskom Brodu (bliže centru),

—poslovni prostor mora imati omogućeni pristup teretnim vozilima > 3,5 T,

—sklapanje ugovora o zakupu je na period od 2 godine uz mogućnost produženja.

III. PRILIKOM ODABIRA NAJPOVOLJNIJE PONUDE POSEBNO ĆE SE VREDNOVATI:

—lokacija poslovnog prostora,

—iznos najamnine,

—uređenost i opremljenost prostora,

—sala za sastanke /učionica u prizemlju.

IV. PRAVO SUDJELOVANJA:

—Pravne i fizičke osobe koje udovoljavaju kriterijima ovoga Poziva.

V. DOKUMENTACIJA

Ponuda mora sadržavati:

—podatke ponuditelja (ime i prezime fizičke/pravne osobe, OIB, kontaktne podatke OIB, adresa, kontakt broj, e-mail),

—podatke o poslovnom prostoru koji se daje u zakup (adresa, površina, katnost, tlocrt prostora, realne fotografije prostora, stanje prostora i infrastruktura),

—mjesečni iznos zakupnine u kunskoj vrijednosti po 1 m2 i ukupno za cijeli poslovni prostor (sa i bez PDV-a, izraženo brojkama i slovima),

—izvornik ili preslika ovjerene potvrde iz Porezne uprave o nepostojanju poreznog duga (ne starija od 30 dana), ponuditelji sa nepodmirenim poreznim dugovanjima su isključeni iz Javnog poziva,

—ZK izvadak- ne stariji od 8 dana,

—posjedovni list- ne stariji od 8 dana,

—domaće fizičke osobe moraju priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice, domaće,

—domaće pravne osobe moraju priložiti Izvadak iz sudskog registra (ne stariji od 30 dana), a strane pravne osobe Izvadak iz matičnog registra (ne stariji od 30 dana), s ovjerenim prijevodom hrvatskog tumača na hrvatski jezik,

—potvrda o nekažnjavanju za fizičku/pravnu/osoba ovlaštenu za zastupanje, odnosno dokaz da se ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen na kazneno djelo (ne starije od 6 mjeseci),

—potpis ponuditelja.

VI. PODNOŠENJE PONUDA

Ponude dostaviti u zatvorenu omotnicu na adresu: GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SLAVONSKI BROD, ANTE STARČEVIĆA 13, 35000 SLAVONSKI BROD – sa oznakom >>Ponuda za zakup poslovnog prostora-ne otvarati<<.

Rok za predaju ponuda je 14 dana od dana objave ovog Javnog poziva.

Ponude pristigle nakon navedenog roke, neće biti razmatrane.

O datumu i rezultatima pregleda Javnog poziva biti će obaviješteni ponuditelji, pisanim putem, preporučenom pošiljkom.

GDCK Slav. Brod zadržava pravo ne odabrati ni jednu ponudu i/ili poništiti Javni poziv, pri tome se ograđuje od bilo kakvog oblika odgovornosti prema ponuditeljima, kao i od bilo kojih materijalnih izdataka ponuditelja u Javnom pozivu.

Javni poziv će biti objavljen u tjedniku Brodsko posavske županije – Posavska Hrvatska i na mrežnim stranicama GDCK Slavonski Brod: https://crvenikriz-sb.com.hr/

Sve druge informacije su dostupne na broj: 035/444-554, ili na elektroničkoj pošti: crveni.kriz.sb@gmail.com

Skip to content