Zahtjev za pravo na pristup informacijama

PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili
nadzire Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod uređeno je
 Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15).
Prema navedenom Zakonu o pravu na pristup informacijama, Hrvatski Crveni križ Gradsko

društvo Crvenog križa Slavonski Brod kao oblik tijela javne vlasti, odredio je posebnu osobu
za rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.
Službenikom za informiranje određuje se Mirjana Matanović, ravnateljica i zakonska
zastupnica Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija  možete 
podnijeti Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Slavonski Brod
(popunjavanjem propisanih obrazaca)
pisanim putem na:
e-mail: crveni.kriz.sb@gmail.com
ili
adresu sjedišta: A. Starčevića 13, 35000 Slavonski Brod.

Obrazacbr.1-zahtjevzaponovnuuporabuinformacija-GDCKSB

Obrazacbr.2zahtjevzapristupinformacijama-GDCKSB

Obrazacbr.3-zahtjevzadopunuiliispravakinformacijeGDCKSB