Zahtjev za pravo na pristup informacijama

PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod uređeno je
Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15).
Prema navedenom Zakonu o pravu na pristup informacijama, Hrvatski Crveni križ Gradsko
društvo Crvenog križa Slavonski Brod kao oblik tijela javne vlasti, odredio je posebnu osobu
za rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.
Službenikom za informiranje određuje se Mirjana Matanović, ravnateljica i zakonska
zastupnica Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija  možete
podnijeti Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Slavonski Brod
(popunjavanjem propisanih obrazaca)
pisanim putem na:
e-mail: crveni.kriz.sb@gmail.com
ili
adresu sjedišta: A. Starčevića 13, 35000 Slavonski Brod.

Obrazacbr.1-zahtjevzaponovnuuporabuinformacija-GDCKSB

Obrazacbr.2zahtjevzapristupinformacijama-GDCKSB

Obrazacbr.3-zahtjevzadopunuiliispravakinformacijeGDCKSB

 

ZAKONSKA REGULATIVA

Ispravak kriterija za određivanje visine stvarne naknade ZPPI

Kriterij za određivanje visine stvarne naknade ZPPI

Zakon o izmjenama i dopunama ZPPI

Zakon o pravu na pristup informacijama

 

Izvješća

2016. godina

2017. godina

2018. godina

2019. godina