HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SLAVONSKI BROD

IZVJEŠĆE O PRIHODIMA I RASHODIMA
za 2014.g.

PRIHODI: OBAVEZA: UPLATA:
I. VLASTITI PRIHODI: 717.136,30 KN
1.1. PRIHOD OD DDK: 233.576.00 KN
1.2. PRIHOD NAST.PREDMETA PRVA POMOĆ: 276.270.00 KN
1.3. PRIHOD OD ČLANARINE: 534,00 KN
1.4.PRIHOD OD DONACIJA 204.769,96 KN
1.5. PRIHOD OD KAMATA 1.986.34 KN
II. PRIHOD IZ PRORAČUNA JLS, ukupno uplaćeno zakonska
i ugovorna obaveza:…… …761.497.98 KN
zakonska obaveza 0,7%, članak 30, t. 1 i 2 Zakona o HCK:195.746.11 KN
ugovorna obaveza, članak 30, t 4 Zakona o HCK: 565.751,87 KN
2.1. GRAD SLAVONSKI BROD: 565.751,87 KN
– zakonska obaveza…………………. ………………. 0,00 kn
ugovorna obaveza………590.304,37 565.751,87 KN
2.2. OPĆINE, uplata ukupno: 195.746.11 KN
-zakonska obaveza: 195.746.11 KN
-ugovorna obaveza: 0,00 KN
III. PROGRAMI PUK I DNEVNE AKT, Ministarstvo soc.pol. 110.673,64 KN
IV.PRIHOD OD REFUNDACIJE: 33.447,27 KN
V. PRIHOD: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE,JR: 225.993,82 KN
VI.OSTALI PRIHODI: 12.011,40KN
– uplate građana za obrok; 6.266,00 KN
-drugi prihodi: 5.745,40 KN
UKUPNO PRIHODI: 1.860.760,24 KN

RASHODI:
I. RASHODI ZA ZAPOSLENE:…………………………………. 966.885,61 KN
1.1. Plaća za redovan rad………………………………….……… 571.243.11 KN
1.2. Doprinosi na plaće…………………………………….……… 371.902.50 KN
1.3. Potpore………………………………..…………………………….. 23.740,00 KN

II.MATERIJALNI RASHODI
1. Naknade troškova radnicima……………………………….. 44.963,00 KN
1.1. Službena putovanja……………….………………………….. 5.313.00 KN
1.2. Troškovi za prijevoz………………………………………….. 39.650.00 KN
2. Ugovori o djelu, bruto naknade……………………………… 141.036.00 KN
3. Rashodi za materijal i energiju……………………………… 197.399,73 KN
3.1.Uredski materijal……………………………………………… 18.759,72 KN
3.2.Informativni i promidžbeni materijal ……….…………………….. 78.191,25 KN
3.3.Energija i gorivo(plin:24.659.25+struja 10.597.07+56.603.43 gorivo+4.736.11voda)96.595.86 KN
3.4.Sitan inventar…………………………………………………. 3.852,90 KN
4. Rashodi za usluge…………………………………………….. 588.257,56 KN
4.1. Usluge telefona……………………………………………..… 30.578.83 KN
4.2. Usluge poštarine……………………………………………… 4.703.65 KN
4.3. Usluga investicijskog održavanja…………………………….. 7.950.07 KN
4.4. Ostali troškovi……………………………………..………………… 26.338,61 KN
4.5. Komunalne usluge……………………………………………. 959.40 KN
4.6. Računovodstvene usluge……………………………………… 40.800.00 KN
4.7. Priprema i dostava toplog obroka…………………………….. 242.419,85 KN
4.8. HRT pretplata………………………………………………… 1.920,00 KN
4.9. Troškovi prog: soc. 29.038.64+11.865.46 ZPiML+26.500,57 ddk+29.006 ST +
96.571.72 ONK+34.892.65 PUKiDA ………………………. 227.875,04 KN
5. Ostali nespomenuti rashodi…………………………………. 81.918,97KN
5.1. Trošak volontera……………………………………………. 23.901,12 KN
5.2. Registracija auta i gume………………………………………… 9.738,86 KN
5.3. Potrošni materijal,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,………………………………… 20.300,75 KN
5.4. Materijal za redovnu djelatnost..……………………………..… 15.978,24 KN
5.5. Tehnička oprema……………………………………………….. 12.000,00 KN
III. AMORTIZACIJA……………………………………………. 12.744,25 KN
IV. FINANCIJSKI RASHODI…………………………………… 179.373,64KN
4.1. Novčana davanja (pomoći gr 53.440,- +83.411.29 za poplavljene,HCK i udruga)136.851.29 KN
4.2. Bankarske usluge…………………………………………….. 12.337.47 KN
4.3. Ostali troškovi ………………………..…………………….…….. 30.184.88 KN
UKUPNO RASHODI: 2.066.806,49 KN

1. UKUPNO PRIHODI: 1.860.760,24 KN
2. UKUPNO RASHODI: 2.066.806,49 KN
3. MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA: 206.046,25 KN

Ravnateljica: Predsjednica:
Milena Plivelić-Grgić,dipl.soc.radnica Zdenka Meter, dr.med,v.r.
HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENI KRIŽ
SLAVONSKI BROD

IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKOM POSLOVANJU ZA 2014.GOD.

Načela
Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog
polumjeseca:

HUMANOST

NEPRISTRANOST

NEUTRALNOST
NEOVISNOST

DOBROVOLJNOST JEDINSTVO

UNIVERZALNOST
Uvod

Hrvatski Crveni križ je nacionalni, humanitarni i dobrovoljni savez Zajednica udruga županijskih društava Crvenog križa i udruga gradskih i općinskih društava Crvenog križa, društava s pravnom osobnošću, koji djeluje sukladno misiji i načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.
Hrvatski Crveni križ, zajedno sa svojim ustrojstvenim jedinicama, provodi zadaće koje su utvrđene Statutom Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, a proizlaze iz Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola, zaključaka Međunarodnih konferencija, Međunarodnog humanitarnog prava i drugih međunarodnih ugovora, a sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, Statutu i Planu i programu rada svake ustrojstvene jedinice s pravnom osobnosti, te svim pozitivnim propisima Republike Hrvatske, s ciljem pružanja pomoći potrebitima i ublažavanja ljudskih patnji izazvanih prirodnim i ekološkim katastrofama s masovnim stradanjima velikog broja ljudi, oružanim sukobima i drugim masovnim stradanjima.

«Hrvatski Crveni križ u svome radu ostvaruje humanitarne ciljeve i zadaće na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja i zalaže se za poštivanje međunarodnoga humanitarnog prava i zaštitu ljudskih prava.
Posebne obveze Hrvatski Crveni križ izvršava u situacijama oružanih sukoba, velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća i epidemija s posljedicama masovnog stradanja ljudi.» (Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, NN 71/2010., članak 2.)

Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod (skraćeno: GDCK Slavonski Brod, a dalje u tekstu: Društvo) je Društvo s pravnom osobnošću i djeluje na području Grada Slavonskog Broda i općina; Bebrine, Brodskog Stupnika, Bukovlja, Donjih Andrijevaca, Garčina, Gornje Vrbe, Gundinaca, Klakara, Oprisavaca, Oriovca, Podcrkavlja, Sibinja, Sikirevaca, Slavonskog Šamca, Velike Kopanice i Vrpolja.
Ustrojstveni oblici Društva bez pravne osobnosti su osnovna, mjesna, područna i općinska društva Crvenog križa.

Sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu i Statutu Hrvatskog Crvenog križa, sukladno Statutu i Planu i programu rada Društva, sukladno odlukama Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa i Odbora Društva, Društvo djeluje kao punopravni član Saveza udruga Hrvatskog Crvenog križa, nacionalnog društva i Zajednice udruga, društva Crvenog križa Brodsko-posavske županije, na principu vertikalne povezanosti i odgovornosti.
Ovako postavljen ustroj temelj je jedinstvenog djelovanja Hrvatskog Crvenog križa i njegovih ustrojstvenih jedinica na području cijele Republike Hrvatske.

Osnovna zadaća Društava Crvenog križa u mirnodopskim uvjetima je:
promicanje Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola, Međunarodnog humanitarnog prava, ljudskih prava i prava djece i načela pokreta,
opremanje, edukacija i priprema djelatnika i volontera u miru za postizanje što veće spremnosti i osposobljenosti djelovanja u izvanrednim situacijama, a onda i samo djelovanje u kriznim situacijama na pružanju pomoći ugroženima,
unapređenje zdravlja i razvijanje opće zdravstvene kulture:pružanje prve pomo-ći i samopomoći, promicanja zdrave prehrane, kulture življenja, dragovoljnog darivanja krvi i dr. Program se provodi održavanjem predavanja, radionica, vjež-bi, savjetodavnog rada, podjelom edukativnog i promidžbenog materijala i sl.
Provođenje socijalnog programa. Program ima za cilj pružanje pomoći potre-bitima; pomoć u prevladavanju svakodnevnih teškoća i poboljšanju kvalitete života, materijalne i savjetodavne pomoći, ali jednako tako razvija svijesti o solidarnosti i skrbi za bližnjega u nevolji, stare, bolesne i nemoćne osobe,
provođenje programa rada s mladeži: osnovni cilj programa je razvijanje samosvijesti i odgovornosti kod mladih, razvijanje tolerancije i nenasilja, učenje o povijesti Crvenog križa i humanitarnim vrednotama, uključivanje u programe zajednice za opće dobro, te provođenje i drugih programa.

Sjedište Društva je u vlastitoj zgradi u Domu Crvenog križa u Slav.Brodu, ul. A.Starčevića 13.
Poslovne prostorije se nalaze u prizemlju i prvom katu glavne zgrade, dok se u ključu nalazi objekt koji je derutan i više nije u funkciji, ranije je služio kao skladište.
Dio prostora u prizemlju dan je na korištenje 2010.g. Zajednici klubova liječenih alkoholičara Brodsko-posavske županije na 10 godina bez naknade, a uz uvjet da Zajednica taj prostor uredi jer je bio zapušten, što je i napravljeno, te dio prostora zajedno koriste i Crveni križ i Zajednica klubova liječenih alkoholičara.
Uredske prostorije Društva se nalaze na prvom katu zgrade gdje se nalaze: 4 ureda, jedna predavaonica, čajna kuhinja, sanitarni čvor, manji skladišni prostor i dvije pomoćne prostorije, te hodnik.
Zgrada je stara, građena prije Drugog svjetskog rata i nalazi se u užem centru Grada. Obzirom na to, kvalitetu građenja i izgled fasade, vrijedna je kulturna baština. U zgradu se godinama nije ulagalo, a kako je na podvodnom terenu, voda je stalno prisutna u podrumu, unatoč njegovom djelomičnom saniranju, “djelomičnom zatrpavanju”, vlaga je u zidovima i podovima, te su u narednom razdoblju potrebna znatnija ulaganja na njezinom saniranju kako ne bi bila prepuštena daljnjem propadanju. Nakon djelomičnog uređenja prizemlja 2010.g., tijekom 2011. i 2012.g obavljeni su tek nužni radovi na održavanju zgrade. Uređen je haustor (žbukanje i krečenje zidova, bojanje velikih ulaznih vrata u haustor i zgradu), uređen je dio radnog prostora: zamijenjen je truli pod u predavaonici, obavljeno je krečenje nekoliko prostorija i djelomično je uređen dio skladišta. Sve ovo je nedostatno i na uređenju i adaptaciji zgrade, od podruma do tavana, treba obaviti opsežne radove: u prvom redu sanirati vlagu, urediti uredske, programske, prateće i skladišne prostore, urediti kuhinju, sanitarne čvorove, garaže, dvorište i ostalo. Ovo zahtjeva veliki sveobuhvatan projekt i znatna financijska sredstva, ali bez istog zgrada će biti prepuštena daljnjem progresivnom propadanju, i od jednog lijepog i vrijednog objekta u kulturnom i poslovnom smislu u centru Grada, kroz neko vrijeme bi mogli imati zapuštenu i neuglednu zgradu.

ORGANIZACIJSKI USTROJ

Organizacijski ustroj, tijela i ovlasti, uređeni su Statutom Društva. Najviše tijelo upravljanja i odlučivanja Društva je Skupština čiji se rad odvija na sjednicama. Izvršno tijelo Skupštine je Odbor koji brine o provođenju opće politike Društva sukladno Statutu, Programu rada, odlukama i zaključcima tijela Društva i Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa. Na čelu Skupštine i Odbora je predsjednik i dva potpredsjednika.

Tijela Društva su:

1.Skupština
Skupština Društva ovog saziva broji 39 zastupnika delegiranih iz mjesnih i općinskih društava Crvenog križa koja su osnovana i konstituirana na terenu tijekom 2012. i početkom 2013.g, te zastupnika iz reda počasnih i potpornih članova, aktiva dragovoljnih darivatelja krvi i mladeži Crvenog križa. Sjednica Skupštine održava se najmanje jedan puta u 2 godine. U izvještajnom razdoblju nije održana nijedna sjednica Skupštine Društva.

2.Predsjednik-ca Društva
Funkcije predsjednika i potpredsjednika Društva su počasne volonterske funkcije.
Predsjednica Društva u mandatnom razdoblju od 4 godine, od 2013-2016.g
je dr Zdenka Meter, voditeljica Službe za plućne bolesti Opće bolnice Dr. Josip Benčević u Slav.Brodu, višegodišnji član i stručni suradnik Crvenog križa. Predsjednica rukovodi sjednicama Skupštine i Odbora i zajedno s ravnateljicom odgovorna je za odluke koje donose ova tijela, za zakonitost i za njihovo provođenje. Predsjednica predstavlja Društvo i radi na promicanju njegovih programa.

2.Potpredsjednici
Potpredsjednici Društva su prof. pedagog Mirjana Onukijević, ravnateljica srednje Tehničke škole u Slav.Brodu i dr Tomislav Pencinger.
Predsjednica i potpredsjednici su članovi Odbora, predstavljaju Društvo i brinu o provođenju programa i zadaća sukladno Zakonu o HCK i Statutu Društva, sukladno Planu i programu rada i financijskom planu Društva. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednice, sa svim ovlastima zamjenjuje ju jedan od potpredsjednika kojeg odredi Odbor.

Uz predsjednicu i potpredsjednike značajan doprinos radu Društva u izvještajnom razdoblju dali su i drugi članovi Odbora, tijela i komisija, te volonteri i suradnici.

4.Odbor
Odbor novog saziva broji 7 članova. Predsjednica Društva saziva i predsjedava sjed-nicama Odbora koje se sazivaju po potrebi, a donosi odluke o radu, programima i dru-gim sadržajima bitnim za rad Društva. U izvještajnom razdoblju održano je 8 sjednica Odbora na kojima se raspravljalo i donosile se odluke o izvještajnim i programskim materijalima, o organizaciji i radu Društva, o financiranju rada i programa Društva vlastitim i programskim-ugovornim sredstvima, te sredstvima proračuna jedinica lokalne samouprave (dalje u tekstu: JLS) sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu i Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa (zakonska obaveza) i drugim temama od interesa za Društvo.

– Značajniju raspravu u izvještajnom razdoblju Odbor je, na žalost, i ove godine vodio oko neizvršavanja zakonske obveze financiranja Društva od strane JLS za prethodne godine, nepodmirivanje duga, a onda i za nepodmirivanje zakonske obaveze u teku-
ćoj 2014.g, zbog čega je znatno otežan rad i provođenje programa Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod, jer se u programskom i financijskom poslovanju na ova sredstva računalo, tako su i planirana, a planirane su i programske aktivnosti. Izostanak istih ozbiljno je narušio rad Crvenog križa u 2014.g, a osobito u situaciji velike elementarne nepogode – poplave u svibnju 2014., koja je zahtijevala veliki ljudski i materijalni potencijal i angažman, a naše Društvo je ovu elementarnu nepogodu dočekalo s dva stalno uposlena djelatnika, odnosno 4, ali s 2 djelatnika na dužem bolovanju, s nedostatnim brojem i nedostatnom edukacijom volontera, bez dostatne osnovne opreme, bez vozila i drugih neophodno potrebnih sredstava za rad.
Izostanak financijskih sredstava JLS, osobito Grada Slavonskog Broda, koji do popla-ve, pa i nakon nje, za rad i programe Crvenog križa nije uplatio ni jednu kunu, ozbilj-no je ugrozio rad Crvenog križa i onemogućio njegovo djelovanje na temeljnim zada-ćama, a to je pružanje pomoći potrebitom, poplavom ugroženom stanovništvu i sta-novništvu koje živi u teškim materijalnim uvjetima, na rubu gladi. Materijalno stanje Društva tim je više ugroženo i onemogućeno u svom radu što pojedine JLS, ne sve, ima Općina koje redovito mjesečno “u kunu” uplaćuju mjesečne dotacije po Zakonu, i njima ovdje posebno zahvaljujemo, kroz duže vremensko razdoblje i u kontinuitetu, ne izvršavaju svoju zakonsku obavezu financiranja rada i programa Crvenog križa, ili ju izvršavaju samo djelomično, te je Društvo u stalnom zaostajanju za drugim Društvima Crvenog križa u R Hrvatskoj koje imaju potporu svojih JLS. Ovo moramo istaknuti jer je situacija u Društvu ozbiljna i 2014.g Društvo je završilo s velikim minusom. Samo direktni troškovi programa „Odgovor na katastrofe“ o.g. iznosili su preko 100.000,00 kuna. Ovakva se situacija, kada se programi moraju odraditi, a bez financijske potpore, ne može ublažiti ni unatoč ogromnom osobnom angažmanu djelatnika i volontera Crvenog križa našeg Društva, koji su dali sve od sebe, koji su danima bespoštedno i besplatno radili kako bi se ugroženima maksimalno dostojanstveno i na dostojanstven način pružila potrebna pomoć.
Crveni križ u Slavonskom Brodu jedan od rijetkih u Hrvatskoj koji provodi programe a ne dobiva sredstva jednog djela JLS sukladno Zakonu. Zbog navedenog Odbora je donio odluku da se protiv JLS, koje prema Društvu ne podmiruju zakonske obveze, poduzmu mjere za podmirivanje tekućih obaveza i dugovanja iz ranijih godina.

5.Komisije. Društvo ima 8 komisija koja su savjetodavna tijela Društva. Svaka komisija pokriva određeno područje djelovanja Crvenog križa. Članovi komisija sastaju se po potrebi, razmatraju programske aktivnosti i daju upute i smjernice. U izvještajnom razdoblju najčešće se sastajala Komisija za djelovanje u katastrofama obzirom na elementarnu nepogodu-poplavu koja je ugrožavala stanovništvo Grada S.Broda i stanovništvo naselja uz Savu na našem području, Održano je 7 sjednica na kojima je raspravljano o svim aktualnim temama, te su poduzimane potrebne mjere i aktivnosti. Ostale komisije su održale 3 sjednice.
6.Nadzorni odbor. Nadzorni odbor broji 3 člana, radi u sjednicama i provodi nadzor financijskog poslovanja Društva. U izvještajnom razdoblju održana je jedna sjednica Nadzornog odbora.
7.Aktiv ravnatelja. Aktiv ravnatelja čine ravnatelji Gradskog društva Crvenog križa Slav.Brod, N.Gradiška i županijskog društva. Aktiv se sastaje po potrebi s ciljem planiranja i koordinacije programskih sadržaja i aktivnosti, utvrđivanja smjernica razvoja Crvenog križa, ujednačavanja rada i drugo. U izvještajnom razdoblju održane su 2 sjednice Aktiva.
8.Ravnateljica Društva. Ravnateljica Društva u izvještajnom razdoblju je Milena Plivelić-Grgić, po zanimanju dipl.soc.radnica. Ravnateljica predstavlja i zastupa Društvo, provodi odluke tijela Društva, rukovodi radom stručne službe, odnosno zaposlenicima, priprema sjednice Odbora, Skupštine i drugih tijela, brine o radu i provođenju program, o financiranju, o imovini, o Zakonitosti rada Društva i drugom.
9.Djelatnici. U Društvu su u 2014.g bila zaposlena 4 djelatnika na neodređeno radno vrijeme. Od toga je jedna djelatnica duže vrijeme na bolovanju (više od 4 g s jednim manjim prekidom od 2 mjeseca u 2013.g). Druga djelatnica je bila na bolovanju, porodiljskom dopust, u trajanju od 7 mjesci. Za ove dvije djelatnice nisu primljene zamjene, kao ni za tri koje su, jedna u 2011. i dvije u 2013.g otišle u mirovinu, ne zato što nije trebalo, bila je velika potreba za tim, kao i danas, ali Društvo nije imalo financijske mogućnosti za to, te su djelatnici Crvenog križa, na koje su raspoređeni svi poslovi i dalje izloženi pojačanom naporu i pritisku. U ovakvim uvjetima Društvo je samo s dva djelatnika dočekalo i odradilo poslove vezane za elementarnu nepogodu i obavezne redovne poslove s velikim brojem volontera koje je trebalo obučiti, uputiti, nadzirati i sl. i s velikom odgovornošću. Zamjena za djelatnicu na dugotrajnom bolovanju na poslovima čistačice i rada u skladištu primljena je tek sredinom srpnja 2014.g. Djelatnica koja je bila na porodiljskom dopustu vratila se raditi nakon 7 mj, sredinom listopada, tako da je Društvo godinu završilo s 5 stalno uposlenih djelatnika od kojih je jedna djelatnica cijelu godinu bila na bolovanju, pa je u Društvu stvarno radilo 4 djelatnika.

Na određeno radno vrijeme u 2014.g bilo je zaposleno 29 djelatnika i to:
a) na programu Dostave toplog obroka i “Dnevni boravak i pomoć u kući starim i nemoćnim osobama”, u suradnji s Gradom Slav.Brodom i Ministarstvom socijalne politike i mladih, radilo je 14 djelatnika u vremenu od 1.1. do 30.4.2014.g
b)10 djelatnika na programu «Pomoć u kući starim i nemoćnim osobama” kroz program javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, od 1.1. do 19.6.2014.g, koji je Crveni križ provodio na području općina koje su iskazale potrebu da se ovaj program skrbi za starije osobe provodi na njihovom području,
c) od 1.5. do 30.6.2014.g radila je 1 djelatnica na programu dostave toplog obroka u suradnji s Gradom S.Brodom,
d) na programu Dnevnih aktivnosti za starije osobe od 1.5. do 31.12.2014.g radile su 2 djelatnice (1 je ranije sporazumno raskinula radni odnos pa je primljena zamjena), i
e)2 na programu «Pomoć u kući starim i nemoćnim“ od 4.6. do 31.12.2014.g.

U izvještajnom razdoblju u Crvenom križu je bilo zaposleno sveukupno 34 djelatnika.
Osim toga radilo je i 18 vanjskih stručnih suradnika zaposlenih ugovorom o djelu: 6 liječnika predavača u nastavi prve pomoći, 1 psiholog u Savjetovalištu za obiteljsku problematiku i prevenciju ovisnosti, 3 na programu prevencije pretilosti, 4 na programu «Pomoć u kući» i 4 na programu «Dnevnih aktivnosti za starije osobe».

T.1. Prikaz broja djelatnika CK od 2009-2014.g.:
2009/2010.g 2011.g. 2012.g. 2013.g 2014.g
Stalno uposleni djelatnici 6-2 6 6 -2bol 6-2mir-1bol 5 -2 bol *
Djelatnici na određeno vrijeme 15 22 124 59 29
Ukupno djelatnika: 21 28 130 65 34
Obrazloženje: u 2009. i 2010.g CK ima 6 stalno uposlenih djelatnika. Krajem 2010.g 2 su otišla u mirovinu (1 ravnatelj), a 1 dj. je duže na bolovanju. U prvoj polovini 2011.g. CK je radio s 3 djelatnika (4 uposlena, 1 na bolovanju),U drugoj polovini primljena je 1 dj i ravnatelj,dva nova djelatnika i 1 djelatnica se vratila s bolovanja, te se godina završava s ukupno 6 stalno uposlenih djelatnika. U 2012.g 2 djelatnice su ponovo na dužem bolovanju, a njihovi poslovi, kao i novi poslovi po programima, raspoređuju se na postojeće djelatnike. U 2013. 2 djel su cjelu god na bolovanju, a potom su 2 otišle u mirovinu, a 1 ostala dalje na bolovanju, tako da se radilo cijelu god s 3 dj. U 2014.g 4 su stalno uposlena djel. od kojih su 2 na bolovanju (1 cijelu godinu, a drugi pola g,*)

VOLONTERI
Razvijanjem raznih programskih aktivnosti unazad 3-4 godine na programima je iz godine u godinu angažiran sve veći broj volontera i njihova uloga i doprinos radu i programima Crvenog križa je od velikog značaja. Osobito veliki broj volontera Crveni križ je angažirao u vrijeme elementarne nepogode – poplave u svibnju i lipnju 2014.g, kada se radilo na nekoliko zahtjevnih programskih zadaća, a prioritetno na zbrinjavanju poplavom ugroženog stanovništva, domaćeg i istočne Slavonije i to:
prihvatu i vođenju kompletne brige o izmještenom domaćem stanovništvu ugroženom poplavom u 4 Prihvatna centra na 4 lokacije, 24h dnevno, oko 150 volontera,
prihvatu, istovaru i sortiranju, te utovaru i daljnjoj distribuciji humanitarne pomoći velikih donacija u 8 skladišta na 8 lokacija na čemu je bilo angažirano preko 200 volontera,
prihvatu brojnih manjih pojedinačnih donacija građana u Crvenom križu tijekom lipnja i svibnja 2014.g koje su sve evidentirane, sortirane i markirane, i onda ponovo distribuirane; 20-50 volontera svakodnevno,
prihvatu i pružanju savjetodavne i materijalne pomoći stanovništvu koje je samo, u vlastitoj organizaciji, izbjeglo s poplavljenih područja istočne Slavonije i iz Bosne i Hercegovine,
prihvatu brojnih upita građana: ponuda smještaja, ponude prijevoza ljudi i roba i raznih drugih usluga,
angažiranje volontera na pružanju pomoći u hrani i napicima građanima koji su radili na učvršćivanju nasipa duž cijele obale Save našeg područja,
primanje brojnih delegacija i donatora ( od najmanjih do najvećih, od običnog građana, do delegacije rukometne reprezentacije, predstavnika 10-tak Gradova i društava Crvenog križa, velikih firmi i institucija kao što su Hrvatska Gospodarska komora, Konzum, Interspar i brojni drugi).

Kroz cijelu izvještajnu godinu Crveni križ je imao angažirane volontere na gotovo svim programima, a najveći angažman volontera je bio za vrijeme poplave, na naprijed navedenim poslovima, jer je gotovo svaki građanin želio na neki način dati svoj doprinos i pomoći ugroženima u poplavi.
Na temelju evidencija koje smo vodili u Crvenom križu je bilo angažirano povremeno po 10 i više dana, oko 500 volontera, a njih 250 čak duže od mjesec dana svakodnev-nog teškog fizičkog, pa i psihički napornog rada po 8, 10 i više sati, pod teškim okolnostima i svim vremenskim uvjetima (rad u skladištima na prihvatu i osiguranju donacija, rad u izmiještajnim centrima, u Crvenom križu s 24-satnim dežurstvima, a jedan broj njih je i dalje ostao s nama i nastavio s volonterskim radom i kroz slijedećih 4 do 5 mjeseci. Ovi ljudi su nam znatno olakšali rad i život tih dana i bez njih bi se malo toga moglo odraditi. Svi oni su zaslužili VELIKO HVALA od nas djelatnika Crvenog križa i našeg vodstva, našeg Odbora na čelu s predsjednicom i potpredsjednicima: HVALA VAM DOBRI LJUDI. HVALA VAM ZA VAŠ RAD, ZA SVAKI DAN KOJI STE NAM POKLONILI KAKO BI SVI ZAJEDNO UBLAŽILI POSLJEDICE OVE VELIKE KATASTROFE.

Jednu gospođu, od mnogih jednakih njoj, smo ipak izdvojili, i kao posebno predanu i angažiranu, predložili smo za „volonterku godine“ na razini Hrvatske. Tu nije prošla, ali za nas je, na našem području svakako zaslužila ponijeti taj naslov, te smo ju stoga u prigodi svečanog obilježavanja Dana volontera, koji smo upriličili 5.prosinca 2014.g u MD u Garčinu, proglasili našom volonterkom godine i uručili joj prigodno priznanje. Tom prigodom ZAHVALNICU Crvenog križa za volonterski doprinos u pružanju pomoći stradalima u poplavi primilo je još 100 volontera pojedinaca i 10 pravnih osoba i institucija. Još jednom, HVALA VAM VOLONTERI.

PROGRAMI CRVENOG KRIŽA

Tijekom izvještajnog razdoblja Društvo je provodilo poslove i programe utvrđene Planom i programom rada i financijskim planom Društva za 2014.g. Sukladno tomu osnovna područja rada Društva bila su u organiziranju i provođenju poslova:
Službe traženja
Zdravstveno-preventivnog programa,
socijalnog programa,
programa rada s mladeži,
programa ODGOVOR NA KATASTROFE,
te drugih poslova i aktivnosti: svih administrativnih poslova u nadležnosti Stručne službe Društva, poslova za Odbor, Komisije i druga tijela Društva, poslove na provođenju odluka i zaključaka Odbora Društva i Glavnog odbora HCK, poslove koordinacije rada ustrojstvenih jedinica, suradnje s JLS, nadležnim tijelima i institucijama, te provođenje i drugih poslova od interesa za Društvo.

SLUŽBA TRAŽENJA
-PROMICANJE NAČELA POKRETA I HUMANITARNIH VREDNOTA

Služba traženja je međunarodna obveza svake zemlje potpisnice Ženevskih konvencija. U Republici Hrvatskoj Služba traženja je javna ovlast i jedna od osnovnih djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa.
Ratifikacijom Međunarodnih ugovora o zaštiti žrtava oružanih sukoba, države potpisnice su na sebe preuzele i obveze koje proizlaze njihovim prihvaćanjem. Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata predstavljaju temelj Međunarodnog humanitarnog prava. Republika Hrvatska je notifikacijom o sukcesiji 8.10.1991.g postala stranka brojnih međunarodnih ugovora, pa je danas među 190 država svijeta koje su potpisnice Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola Međunarodnog Odbora Crvenog križa iz 1977. i 2005.g. Kao dio svjetske mreže Služba traženja ICRC je u punoj funkciji u vrijeme oružanih sukoba i radi na prikupljanju podataka i davanju obavijesti o žrtvama rata. U miru Služba traženja prikuplja i daje podatke o sudbini osoba koje su stradale ili su bile razdvojene zbog oružanih sukoba i ratova, elementarnih nesreća, ekonomskih migracija i drugih okolnosti u zemlji i svijetu, provodi edukaciju građana o ljudskim pravima, Ženevskim konvencijama, Međunaro-dnom humanitarnom i ratnom pravu i drugo. Služba Traženja još i danas prima zahtje-ve o vremenu provedenom u internaciji i zarobljeništvu tijekom Drugog svjetskog rata, kao i tijekom Domovinskog rata u RH. Temeljem Uredbe Komisije za zatočene i nestale Vlade Republike Hrvatske Služba traženja Hrvatskog Crvenog križa je njena stručna služba zadužena za tehničke i administrativne poslove.
Služba traženja organizirana je pri svakom gradskom i županijskom društvu Crvenog križa u Republici Hrvatskoj, a pri Hrvatskom Crvenom križu djeluje Nacionalni ured Službe traženja.
Zadaća svih razina društava Crvenog križa u Republici Hrvatskoj je organizacija rada Službe traženja i priprema Službe, djelatnika i volontera, za djelovanje u izvanrednim situacijama u zemlji i u svijetu. Značajno za rad Službe je promicanje načela pokreta i humanih vrednota, promicanje međunarodnog humanitarnog prava i drugih civilizacijskih vrednota od općeg dobra. Na taj način Crveni križ razvija humanost i solidarnost među ljudima i promiče ideju mira u zemlji i svijetu.

Sukladno navedenom i pri Gradskom društvu Crvenog križa Slavonski Brod, za područje njegovog djelovanja, organiziran je rad Službe traženja (zakonska obveza).
Tijekom izvještajnog razdoblje proveli smo sve poslove iz područja djelovanja Službe traženja i to:
s 1.1.2014.g preuzeli smo 133 neriješena predmeta traženja nestalih osoba. Okončan je jedan, te u postupku imamo 132 neriješena traženja nestalih osoba.
Zaprimili smo i obradili 2 obiteljske poruke, te dostavili 8 pisama Međunarodnog odbora Crvenog križa za osobno uručenje po traženju nestalih.
Organizirali smo i proveli dvodnevni seminar za predsjednike općinskih i mjesnih društava Crvenog križa s ciljem edukacije o radu i programima Crvenog križa, posebno Službe traženja i djelovanja volontera u miru i izvanrednim situacijama.
– Uz navedeno obavili smo višekratni rad s 29 stranaka po drugim zahtjevima,
proveli sve administrativne poslove, ažurirali sva postupanja u Službi traženja, izradili sva potrebna izvješća i dostavili Hrvatskom Crvenom križu, Nacionalnom uredu Službe traženja i drugim nadležnim tijelima.

T.2. Broj traženja nestalih osoba po godinama
2009.g 2010.g 2011.g 2012.g 2013.g 2014.g
Broj traženja nestalih osoba: 138 134 132 131 131 133
Zaprimljeno novih traženja 5 1 2 0 2 0
Rješenih traženja: 9 3 3 0 0 1
Nerješeno: 134 132 131 131 133 132

II. PREVENTIVNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM

Provođenje preventivno-zdravstvenog programa u organizaciji Crvenog križa ima za cilj širenje zdravstvene kulture, čuvanje i poboljšanje stanja zdravlja pučanstva što neposredno utječe na radnu sposobnost i bolju kvalitetu života stanovništva. Ovaj program u izvještajnom razdoblju Društvo je provodilo u suradnji s vanjskim stručnim suradnicima, liječnicima, prosvjetnim djelatnicima i drugima, koji su se uključili u realizaciju programa na korist naših građana.
Preventivno-zdravstvenim programom obuhvaćena su slijedeća područja djelovanja: zdravstveni odgoj, dragovoljno darivanje krvi, obuka u pružanju prve pomoći, Savjetovalište za prevenciju pretilosti i smanjenje prekomjerne tjelesne težine, Program “Bolnica bezbolnica” i prevencija ovisnosti.

1. ZDRAVSTVENI ODGOJ
Cilj programa je zdravstveno prosvjećivanje, tj edukacija pučanstva za različite oblike samopomoći i pružanje pomoći drugima, širenje znanja i svijesti o potrebi zdravog načina života kao bitnog elementa dobrog funkcioniranja pojedinca i zajednice.
U cilju zaštite zdravlja pučanstva tijekom izvještajnog razdoblja Društvo je provodilo slijedeće aktivnosti:
predavanja na temu zdrave prehrane i zdravog načina života, 7 predavanja,
predavanja na temu zaštite od zaraznih bolesti (AIDS, TBC), 3 predavanja, te je
podijeljeno 500 kom letaka na temu što treba znati o AIDS-u i 500 kom brošura
“Kako prepoznati i spriječiti širenje zarazne bolesti TBC-a”.
predavanja na temu prevencije bolesti ovisnosti, 10 predavanja,
distribuirali smo upute o pravilima ponašanja na poplavljenim područjima u cilju zaštite i preveniranja oboljenja.
U Tjednu borbe protiv TBC-a i ostalih plućnih bolesti, 14. do 21.rujna, i ove godine smo organizirali posjet djelatnicima na Plućnom odjelu Opće bolnice u Slav.Brodu i obilazak oboljelih od TBC-a i drugih plućnih bolesti na odjelu s prigodnim poklonima voća i higijenskim potrepštinama, te lecima i brošurama s uputama o prevenciji i liječenju, sa željom za njihov brži oporavak, te smo obišli i 5 obitelji u potrebi čiji je član liječen od TBC-a i pružili im materijalnu pomoć.

2) DRAGOVOLJNO DARIVANJE KRVI
Program dragovoljnog darivanja krvi je od osobitog značaja za cijelu našu zajednicu
jer doprinosi liječenju i ozdravljenju bolesnih i unesrećenih, te općem boljem zdravlju
ljudi u zajednici, boljoj radnoj i funkcionalnoj sposobnosti ljudi na poslu,u obitelji idr.

Od 1.1.2014.g u ovom programu su se dogodile značajne promjene. Promjene su naja-vljene u prosincu 2013.g kada su dane nove smjernice za organiziranje i provođenje akcija dragovoljnog darivanja krvi na području djelovanja našeg Društva, tj. na podru-čju Grada Slavonskog Broda i pripadajućih općina. Ove promjene su se dogodile iz razloga ukidanja Službe za transfuziju krvi Opće bolnice Dr. Josip Benčević u Slav. Brodu, a na naše područje ovlaštena je dolaziti Službe za transfuziju krvi Kliničkog bolničkog Centra Osijek, koji osim naše županije pokriva i druge županije istočne Hrvatske i krvlju snabdijevao bolnice na tom području. Ova reorganizacija je opravdana standardima broja darivatelja krvi i brojem doza krvi godišnje po Službi za transfuziju krvi, kojom se mjeri njezina isplativost, kao i standardom opremljenosti, odnosno uštede (lakše je kvalitetno opremiti manji broj Službi), a time se postiže i veća sigurnosti krvi za primatelja i za davatelja.
U svakom slučaju ovo su bile velike organizacijske promjene za Crveni križ, a još veće za same darivatelje. U Crvenom križu, pa i u drugim suradnim organizacijama (ambulantama, općinama, školama i sl.) bili smo obavezni pronaći, dogovoriti i urediti prostor za održavanje svih akcija dragovoljnog darivanja krvi u 2014.g. U odnosu na ranije to je značilo 50% više rada na terenu, veća posvećenost i angažman oko darivatelja, što je zahtijevalo i veći broj ljudi. Ovo iz razloga što je do 31.12.2013. godine više od 50% darivatelja, oko 2.000 godišnje, odlazilo samoinicijativno dati krv u Službu za transfuziju krvi u S.Brodu jer su to višestruki darivatelji koji su imali ritam davanja krvi i krv su darivali bez posebnih akcija i pozivanja, a novom organizacijom svaki darivatelj je morao proći kroz naše organizirane akcije. Uz sve to suočili smo se i s velikim negodovanjem, pa i otporom darivatelja krvi novoj organizaciji, jer je to za njih bio korak u nazad i to iz više razloga: lošiji uvjeti samog čina uzimanja krvi, lošiji higijenski uvjeti jedne učionice na terenu u odnosu na ambulantu u bolnici, nemogućnost odaziva organiziranoj akciji u određeni dan i sat, a drugi dan se više ne može doći dati krv jer su akcije na našem području bile dogovorene isključivo srijedom u određeno vrijeme.
Da bi naše sugrađane što bolje pripremili informirali smo ih putem medija, pojedina-čnim razgovorima i tiskovnim konferencijama, a u međuvremenu smo tiskali infor-mativni letak, a kasnije i kalendar s rasporedom akcija darivanja krvi za cijelu godinu.
A za mlade, za učenike četvrtih razreda svih srednjih škola u S.Brodu, od kojih se očekuje da se po prvi puta uključe u darivanje krvi, održana su predavanja u školama.

U 2014.g organizirana je 71 akcija darivanja krvi, koliko je i planirano. U ovim akcijama planirano je prikupiti 3.296 doza krvi, a prikupljeno je 3.184, što je za 112 doza manje od plana koji je realiziran s 96,6%. U odnosu na 2013.g, kada je prikupljeno 4.332 doze krvi u 2014.g je prikupljeno 1.148 doza manje, ili 26,5% što je značajno manje i svakako je posljedica nove organizacije i vremenika održavanja akcija darivanja krvi.Akcijama se odazvalo ukupno 3.587 darivatelja, odbijeno je 403, a prvi puta je krv dalo 654 darivatelja, prošle godine 448, što je znatno više i sigurno je rezultat zajedničkih napora da se u davalaštvo krvi dobiju novi i mladi ljudi.

T.3. Broj prikupljenih doza krvi u zadnjih 6 godine
2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
Planirano doza krvi 3.750 3.900 4.100 4.000 4.000 3.296
Ostvareno doza krvi 3.905 4.107 4.245 4.192 4.332 3.184
Prvi puta dali krv 327 379 370 371 331 654

Kod organiziranja i provođenja akcija ostvareni su brojni kontakti na terenu s pred-stavnicima lokalne vlasti, Crkvom i drugim institucijama, dragovoljnim darivateljima krvi, mjesnim i općinskim društvima Crvenog križa; članovima i suradnicima- volon-terima Crvenog križa i građanima, koji su svojim radom dali veliki doprinos animira-nju i boljoj organizaciji akcija darivanja krvi. Provedeni su i svi drugi organizacijski i administrativni poslovi: pozivanje darivatelja, evidencija davanja, izdavanje knjižica i drugo. Unatoč ovoj velikoj promjeni i otegotnim okolnostima za darivatelje krvi sve akcije na terenu su provedene bez većih teškoća u suradnji sa Službom za transfuziju krvi iz Osijeka, kao i ostalim suradnicima na terenu; općinama, školama, Crkvom i drugima.
Da bi ovom osobito humanom činu i ljudskoj solidarnosti dali i adekvatno društveno priznanje, pa i na taj način vršili promidžbu dragovoljnog darivanja krvi, svečano smo obilježili Dan darivatelja krvi, 25.listopada 2014.g. U toj prigodi organiziran je svečani prijem i dodjela priznanja, Zahvalnica Hrvatskog Crvenog križa, višestrukim darivateljima krvi. Posebno smo u suradnji s Crvenim križem Brodsko-posavske županije nazočili prijemu darivatelja krvi s područja županije i dodjeli Povelje zahvalnosti Brodsko-posavske županije višestrukim darivateljima krvi u županiji u nazočnosti predstavnika županije, grada, općina, bolnice i drugih uzvanika.
Raduje činjenica da svake godine na našem području imamo veliki broj darivatelja krvi koji primaju jubilarna priznanja za veći broj davanja krvi, ali isto tako i da svake godine imamo znatan broj mladih koji krv daruju po prvi puta. U 2014.g po prvi puta krv je dalo 654-vero mladih ljudi što je daleko od svih očekivanja, jer do sada taj broj nikada nije bio veći od 400, a treba znati koliko je zahtjevno dobiti samo 1 darivatelja i sačuvati ga.

Osim dobrih rezultata u radu je bilo i teškoća. Uz novine u programu i zahtjevniju organizaciju, teškoće u radu su bile i u manjku zaposlenika, jer na radno mjesto djelatnice koja je godinama radila na tom programu, a otišla je u mirovinu odmah početkom 2013.g nije primljena zamjena. Jedini razlog zašto nije primljen novi djelatnik na ovaj program je nedostatak financijskih sredstava, iz kog razloga je učinjena preraspodjela poslova na djelatnike u službi, što je iste, uz već pojačani rad na brojnim zadacima, dodatno opteretilo. Unatoč tomu sve akcije su uredno organizirane i provedene.

Svim darivateljima krvi Crveni križ zahvaljuje na njihovom daru i neizmjerno velikoj pomoći koju pružaju ljudima čije je zdravlje ugroženo i poziva i sve druge sugrađane:
“Dragi sugrađani, ako ste zdravi, darujte krv. Vaša krv sigurno će pomoći u ozdravljenju, a možda i u spašavanju nečijeg života, a Vama neće štetiti.”
“Nitko od nas nema moralno pravo biti sebičan i nezainteresiran kada zna da je svakodnevno nečiji život ugrožen i ovisi možda baš o Vama, a već sutra možda
ćete baš Vi trebati nečiju ispruženu ruku. Zato dajte krv već danas – HVALA VAM U IME SVIH KOJI ĆE ŽIVJETI ZAHVALJUJUĆI VAŠOJ DOBROTI”.

3. PRVA POMOĆ
Pružanje prve pomoći ranjenima, povrijeđenima i bolesnima temelj su Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Na tom činu je rođen Crveni križ.
Upravo patnja ranjenih, bolesnih i umirućih, i teško stradavanje 40.000 ljudi u ratnom sukobu Francuske i Austrijske vojske na sjeveru Italije, kod Solferina, davne 1859. g, potaknulo je švicarca Henry Dunanta na osnivanje organizacije koja bi bila osposo-bljena i opremljena u miru za djelovanje i pružanje pomoći unesrećenima u slučaju rata, koja bi bila neutralna od politike zaraćenih strana, a njezini članovi zaštićeni.
Budući smo i danas svjedoci brojnih i osobito teških masovnih stradavanja ljudi u prometnim nesrećama, sve češće mladih, ratnim sukobima, prirodnim i ekološkim katastrofama i dr., isto nas obvezuje da se na vrijeme i u miru organiziramo i obučimo za pružanje prve pomoći, psihosocijalne pomoći, zbrinjavanje ljudi i materijalnih dobara i dr., kako bi u kriznom događaju mogli djelovati stručno, pravovremeno i učinkovito. Za očekivati je i da će svaki pojedinac učeći pružiti prvu pomoć razviti i svijest o humanosti, solidarnosti i brizi za druge i spremnije se uključiti u spašavanje unesrećenih, a pri tome razviti i vještine samopomoći.
Ovaj program kroz izvještajno razdoblje provodili smo kroz dva oblika rada: a) prva pomoć za buduće vozače motornih vozila i djelatnike za zaštitu na radu i b) osposo-bljavanje građana,članova interventnog tima i ekipa pomlatka i mladeži Crvenog križa
a) PRVA POMOĆ ZA VOZAČE I DJELATNIKE ZA ZAŠTITU NA RADU
Tijekom izvještajnog razdoblja tečajeve su provodili stručni suradnici Crvenog križa; liječnici-licencirani predavači za nastavni predmet pružanja prve pomoći. Tijekom 2014.g održan je 41 tečaj prve pomoći za vozače za 766 kandidata i 4 tečaja prve pomoći zaštite na radu za 22 kandidata. Organiziranjem ovih tečajeva Društvo ostvaruje dio prihoda neophodnih za rad i provođenje i drugih programa Crvenog križa.
b) OSPOSOBLJAVANJE GRAĐANA, ČLANOVA INTERVENTNOG TIMA I
EKIPA PODMLATKA I MLADEŽI CRVENOG KRIŽA
-Kroz ovaj program u izvještajnom razdoblju održana su tri tečaja edukacije i osposobljavanja stručnih suradnika- voditelja rada s mladeži Crvenog križa u školama (povjerenika) za pružanje prve pomoći unesrećenim osobama s ciljem edukacije samih nastavnika za rad s djecom i mladima, a onda i njihovog boljeg pristupa za animiranje i uključivanje djece i mladeži u program obuke s ciljem učenja mladih znanju i vještinama pružanja prve pomoći bolesnim i unesrećenim osobama u svakodnevnom životu, te za pripremu i sudjelovanje na natjecanju, ali i s osnovnom zadaćom ovog programa, a to je razvijanje solidarnosti i brige za drugog, kao i
razvijanje samozaštite i samopomoći.
-Održano je 15 tečajeva pružanja prve pomoći unesrećenim osobama za ekipe pod-mlatka i mladeži u pripremama za Gradsko i Međužupanijsko natjecanje, 40 članova ekipa. Tečajeve i edukacije su provodili licencirani liječnici predavači nastavnog predmeta prve pomoći, nastavnici, članovi mladeži i djelatnici Crvenog križa.
Za održavanje ovog programa odrađeni su svi organizacijski i administrativni poslovi.
U pripremi smo imali održavanje višednevne edukacije iz područja znanja i stjecanja vještina pružanja prve pomoći unesrećenima, napredni seminar, za članove Interventnog tima, ali zbog niza okolnosti isto nije realizirano.
U cilju realizacije ovog programa provodili smo i slijedeće poslove i aktivnosti:
Zajedno s nastavnicima promicali smo uključivanje mladih u program obuke pružanja prve pomoći i program pripreme ekipa za natjecanje,
Podijelili stručni materijal; brošure prve pomoći s CD-om u izradi HCK,
Organizirali smo gradsko, a bili smo i sudionici VI. Međužupanijskog natjecanja ekipa podmlatka i mladeži Hrvatskog Crvenog križa koje je 2014.g održano u organizaciji Crvenog križa Požeške županije, u OŠ u Jakšiću.

I ovim putem ističemo i pohvaljujemo predan volonterski rad liječnika, nastavnika i drugih suradnika, te zalaganje velikog broja mladih ljudi u želji da nauče i svladaju vještine pružanja prve pomoći i sutra sebi i drugima budu od pomoći.

5) PREVENCIJA I SMANJENJE PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE
Ovaj program naše Društvo je pokrenulo 2012.g na inicijativu i uz financijsku potporu Hrvatskog Crvenog križa.
Preventivna uloga program ima za cilj promovirati zdrav način života, a pretilim osobama pružiti pomoć u donošenju odluke o promjeni stila života (način prehrane, više fizičkih aktivnosti i dr.) i pomoći im da ustraju u provođenju te odluke. Ovaj program Društvo provodi kroz rad Savjetovališta u Crvenom križu i radom s grupama podrške – grupe polaznika na terenu, tribinama i slično.
a) SAVJETOVALIŠTE ZA SMANJENJE PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE
Savjetovalište radi u prostorijama Društva svakog četvrtka u mjesecu od 9,00-12,00 h. Program se provodi individualno, a sadrži razgovor i mjerenje osnovnih parametara (mjerenje tlaka, težine, opsega struka, šećera u krvi, izračunavanja ITM-a i dr), te njihovo praćenje. U evidenciji korisnika u 2014g. je ukupno 26 osoba.
b) PROGRAM SMANJENJA PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE
Kako bi ovaj program učinili dostupnim što većem broju potrebnih osoba organizirali smo dva predavanja, a u dogovoru s predstavnicima općina organizirali smo njihovo provođenje na terenu. Program smo provodili na području 2 općine. Na ovaj način u program je bilo uključeno 35 osoba. Uz to organizirane su i dvije sportsko rekreativne radionice i dvije tribina sa stručnim predavanjem i prezentacijom programa na kojoj je bilo nazočno 200 ljudi, a u suradnji s SB TV organizirali smo posebnu emisiju na ovu temu s ciljem upoznavanja građana s pozivom na veću pažnju i zaštitu vlastitog zdravlja, u prvom redu zdravijom prehranom i većom fizičkom aktivnosti, s uglednim profesorom dr. Mirkom Koršićem i voditeljicom ovog programa HCK dr Vijorkom Roseg, te posebnu TV emisiju s članovima stručnog tima ovog programa našeg Društva koje je dobilo priznanje HCK za odličnu organizaciju i vođenje programa.
-Sve potrebne informacije za ovaj program zainteresirane osobe mogu dobiti putem telefona i osobnim dolaskom u Crveni križ.
5. PROGRAM: “BOLNICA BEZBOLNICA” – u 2014.g nismo provodili
6. PREVENCIJA OVISNOSTI I OBITELJSKO SAVJETOVALIŠTE
Program prevencije ovisnosti u organizaciji Crvenog križa, a sukladno Nacionalnoj strategiji prevencije ovisnosti, pokrenuo je Hrvatski Crveni križ 2002.g, i ponudio ga na provođenje društvima Crvenog križa na terenu, samostalno ili u suradnji s drugim nadležnim institucijama. Uz to Hrvatski Crveni križ je proveo edukaciju djelatnika i vanjskih suradnika društava Crvenog križa za rad na ovom programu, te osigurao financijsku potporu za provođenje programa u trajanju od 3 godine. Iako u to vrijeme u Slavonskom Brodu nije radilo ni jedno savjetovalište toga tipa, ni za prevenciju ovisnosti, ni za obiteljsku problematiku, s razine grada i županije nije bilo podrške ovom programu Crvenog križa, kao ni Nacionalnom programu prevencije ovisnosti koji je s druge strane, preko jedinica lokalne samouprave, poticao osnivanje i rad savjetovališta. U takvim okolnostima, u realizaciju ovog programa, Crveni križ na našem području je krenuo samostalno, a provodio se u organizaciji gradskih i županijskog društva Crvenog križa.
U 2014.g GDCK Slavonski Brod ovaj program je provodio kroz dva oblika rada i to: 1.Savjetovalište za obiteljsku problematiku i prevenciju ovisnosti i 2. rad s djecom i mladeži u suradnji sa školama.

a)SAVJETOVALIŠTE ZA OBITELJSKU PROBLEMATIKU I PREVENCIJU OVISNOSTI
Savjetovalište je smješteno u prostorijama Društva, a radi srijedom od 9,00 – 12,00 h. Rad se provodi individualno, a oblici pomoći i usluga su: savjetovanje, podrška, upućivanje i preporuka, materijalna potpora i drugo. U izvještajnom razdoblju na programu su bila angažirana dva stručna djelatnika, a radilo se sa korisnicima različite zdravstvene i obiteljske problematike koja je za pojedinca teška i složena. Evidencija o korisnicima i pruženim uslugama se vodi na propisanim obrascima pod šifrom, tajni su.
Kroz izvještajno razdoblje usluge savjetovališta je koristilo 310 osoba od toga 273 osobe s poplavljenih područja koje su zatražile pomoć, a pruženo im je 820 različitih oblika usluga, najčešće razgovor, podrška, razumijevanje i upućivanje u druge institucije radi ostvarivanja prava.

b)RAD S DJECOM I MLADEŽI U SURADNJI SA ŠKOLAMA
Program se već nekoliko godina provodi u suradnji s voditeljima rada s mladeži Crve-nog križa i koordinatorima školskih preventivnih programa s ciljem učenja mladih po-zitivnim životnim stavovima i vrijednostima. Program promovira učenje i usvajanje znanja o štetnosti sredstava ovisnosti po zdravlje i život mladog čovjeka čiji je krajnji cilj učiti mlade da ne prihvate sredstva i oblike ponašanja koji mogu ugroziti njihov život. Da bi naučeno mladi još više potvrdili svake godine u Mjesecu borbe protiv ovisnosti organiziramo susrete učenika osnovnih i srednjih škola, u pratnji nastavnika/voditeljima, pa i djece predškolskog uzrasta, koji imaju za cilj prezentirati i izreći naučeno, i usvojiti kao obrazac ponašanja, druženje s vršnjacima i razmjenu iskustava. U 2014.g ovaj susret je održan 1.12. u srednjoj Tehničkoj školi u Sl.Brodu kojem je nazočio veliki broj sudionika, oko 130 učenika i nastavnika iz 12 škola i 20-ero djece u pratnji 2 odgajatelja Ustanove za predškolski odgoj. Ovom programu je naziočio i sam predsjednik HCK, prim,dr,Josip Jelić, koji je iskazao veliko zadovoljstvo viđenimm, te uputio velike pohvale nastavnicima- mentorima, a posebno učenicima. Rečenica koju je tom prilikom rekao glasila je: “neke od ovih prezentacija bile bi dostojne predstaviti na nekom od visokih učilišta”.

III. SOCIJALNI PROGRAM

Osnovno načelo Crvenog križa «HUMANOST» kaže: “… u svim prigodama spriječiti i ublažiti ljudsku patnju. Vođen isključivo potrebama pojedinca nastoji zadovoljiti njegove osnovne životne potrebe i ublažiti patnje bez obzira na nacionalnu, rasnu, vjersku, klasnu ili političku pripadnost.”
Veliki broj ljudi obraća se Crvenom križu sa molbom za pomoć u hrani, odjeći, novcu, namještaju i sl. Zbog čega je humanitarni program prikupljanja i podjele materijalnih dobara godinama jedna od značajnih aktivnosti Crvenog križa i našeg Društva.
Uz prikupljanje i pružanje materijalne pomoći sastavni dio socijalnog programa je i program; pomoć u kući starim i nemoćnim osobama, dnevni boravak, dostava toplog obroka i Savjetovalište za obiteljsku problematiku.

1. HUMANITARNA POMOĆ
Prikupljanje, sortiranje, spremanje i skladištenje, te distribucija materijalnih dobara osnovni je sadržaj ovog programa kroz koji smo u 2014.g pružali materijalnu pomoć potrebitim obiteljima.
U izvještajnom razdoblju prihvat i distribuciju roba zbog elementarne nepogode- poplave, vodili smo na dva načina:
a) prihvat i distribucija donacija za redovno pružanje pomoći socijalno ugroženim obiteljima s našeg područja i
b) prihvat i distribucija donacija za pomoć poplavom ugroženom stanovništvu.

Za pružanje pomoći stradalima u poplavi naši sugrađani su se i kao građani pojedinci i ispred firmi s područja cijele R Hrvatske, pa i iz inozemstva, odazvali u velikom broju i donirali razna materijalna dobra. Najčešće je to bila rabljena odjeća i obuća, hrana, dječja hrana, voda, higijena, pelene, posteljina, novac i druga roba.

Prikaz donirane robe po vrijednosti: Vrijednost donacije u kn: .
a) –donacije materijalnih dobara za soc.ugrožene: 182.065,22
– donacije u novcu: 120.298,00
Ukupno donacije za socijalno ugrožene: 302.363,22 kn

b) -donacije materijalnih dobara za pomoć poplavljenima: 3.442.455,00
-donacije u novcu za pomoć poplavljenima: 81.230,00
Ukupna vrijednost donacije za pomoć poplavljenima: 3.523.685,00 kn

Ovome svakako treba pribrojiti vrijednost dobrovoljnog volonterskog rada 500 volontera kroz nekoliko mjeseci, a intenzivno tijekom svibnja i lipnja 2014.g. Zatim davanje na korištenje bez naknade skladišnog prostora fizičkih i pravnih osoba, sredstava i opreme (viličari i sl.), usluge prijevoza vlastitim vozilima, provođenje osiguranja skladišnih prostora i drugo, čiju vrijednost procjenjujemo na 500.000 kn.

Materijalnu pomoć u odjeći, obući, hrani, posteljini i sl. primila je 1.591 socijalno ugrožena obitelj s našeg područja u vrijednosti 238.813,55 kn. Od navedenog broj 175 osoba su korisnici programa «Pomoć u kući starim i nemoćnim osobama» koji je Crveni križ provodio do 30.4.2014.g u suradnji s Gradom S.Brodom, a primili su pakete hrane za blagdan Uskrs koje je osigurao Grad Slavonski Brod. U istom razdoblju socijalno ugroženim osobama priznato je 137 novčanih pomoći u ukupnom iznosu od 53.440,00 kuna.

Materijalna dobra, donacije građana i firmi u hrani, higijeni, vodi, pelenama za djecu i odrasle i drugu robu, namijenjenu za pomoć ugroženima i stradalima u poplavi primile su na našem području 273 obitelji: 205 romske obitelji kojima je prijetila poplava i koji su pomoć dobili nakon prestanka opasnosti i povratka kućama iz izmještajnih centara, ili privatnih smještaja gdje su se sami sklonili i 68 obitelji istočne Slavonije i iz Bosne i Hercegovine, koje su izbjegle s poplavljenog područja i smjestile se u obiteljima na našem području, redovno su mjesečno, po nekoliko puta, ovisno o potrebama, dolazili i primali materijalnu pomoć u svim oblicima: hrani, higijeni, posteljini, pelenama i svemu drugome što je bilo na raspolaganju.
A na poplavljena područja iz naših skladišta upućena je razna roba. Za 70 kamiona roba je pripremljena (sortirana i paletirana), zatim utovarena i prevezena u istočnu Slavoniju, a jednim djelom i u Bosnu i Hercegovinu gdje ju je preuzelo 27 pravnih osoba: društva Crvenog križa, Caritas i drugi (popis istih je u privitku) u ukupnoj vrijednosti od 3.365.727,00 kn.
Financijska sredstva prikupljena za pomoć stradalima u poplavi distribuirana su tako što je iznos od 6.195,00 kn uplaćen na račun Udruge djece s teškoćama u razvoju „Zvjezdice“ u Gunji po želji donatora, a iznos od 72.216,29 kn uplaćen je na račun Hrvatskog Crvenog križa u zajednički fond za pomoć poplavom stradalog stanovništva.

Ove godine humanitarni program se provodio u iznimno otežavajućim uvjetima, kako zbog ranijeg lošeg stanja skladišta i drugih prostora kojima raspolaže naše Društvo, tako i zbog nedostatnog kadra u Crvenom križu, zbog nemogućnosti zapošljavanja novih ljudi na radnim mjestima s kojih su ljudi otišli u mirovinu (2) i na bolovanje (2), a u međuvremenu su programi znatno prošireni i postoji potreba i za novim djelatnicima. Cijelu situaciju i rad na ovom programu dodatno je opteretio rad u uvjetima izvanrednih okolnosti, uslijed poplave u svibnju 2014.g. U tim uvjetima djelatnici Crvenog križa su bili cjelodnevno angažirani, po 24 h na dan, kroz duži vremenski period, što je dovodilo do njihovog iscrpljivanja do granica izdržljivosti, i fizičkog i psihičkog. U zbrinjavanju izmještenih ljudi, u prihvatu, sortiranju i podjeli donacija bio je uključen veliki broj volontera, te su i oni bili danima maksimalno angažirani, isto tako uz veliki fizički i psihički napor. Uz to sav redovan posao i programi, i svi zadaci u uvjetima izvanrednog stanja, odrađeni su maksimalno uredno i korektno, bez većih kašnjenja i pogrešaka, i bez većih prigovora na rad djelatnika i volontera Crvenog križa.

Da bi ovaj program ubuduće mogli bolje i kvalitetnije provoditi nužno je dalje raditi na uređenju i opremanju i skladišnog i svih dugih pratećih prostora, osigurati potreban kadar, vozila (naše društvo nema teretno vozilo pa u ovoj situaciji nismo bili u mogućnosti prevesti ni jedan madrac, a kamoli prevesti veće količine robe), drugu opremu, te raditi na osiguranju i drugih potrebnih uvjeta za kvalitetno i nesmetano provođenje programa.

2) DNEVNI BORAVAK I POMOĆ U KUĆI STARIM I NEMOĆNIM
/ POMOĆ U KUĆI I DNEVNE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE

Ovo su dva programa. Jeadn je «Dnevni boravak», a drugi «Pomoć u kući starim i nemoćnim osobama». Oba programa imaju za cilju pružiti onaj vid pomoći starijim, bolesnim i nemoćnim osobama, koje žive same, kako bi im se olakšao život pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti i poboljšala kvaliteta njihovog života.

U izvještajnom razdoblju ova dva programa je u vremenu od 1.1. do 30.4.2014.g provodio Crveni križ u suradnji i temeljem Ugovora o suradnji i financiranju zaključenih (bilo ih je više) između Grada Slavonskog Broda i Crvenog križa sukladno čl. 30.st.4. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu, kao program Grada i Ministarstva.
Od 1.svibnja 2014.g nastupile su bitno drugačije organizacijske i provedbene promjene ovih programa sukladno novom Zakonu o socijalnoj skrbi, što je Crveni križ prihvatio, izradio potrebnu dokumentaciju i dostavio nadležnim institucijama, na temelju koje je dobivena licenca za provođenje programa, a potom je zaključen i ugovor s Ministarstvom socijalne politike i mladih o daljnjem provođenju ovih programa.
Od 1.svibnja 2014.g programi se razdvajaju i vode potpuno odvojeno.

A) DNEVNI BORAVAK / DNEVNE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE I
Od 1.1. do 30.4.2014.g Crveni križ je ovaj program pod nazivom “dnevni boravak” provodio u suradnji s Gradom Slavonskim Brodom, a od 1.5. do 31.12.2014.g ovaj isti program pod nazivom “Dnevne aktivnosti za starije osobe” u suradnji i temeljem Ugovora o provođenju i financiranju zaključenog s Ministarstvom socijalne politike i mladih i Gradom Slavonskim Brodom, kao partnerom, koji je odobrio svoj prostor, u kojem se program i godinama ranije provodio i na koji su građani navikli, za daljnje provođenje ovog programa.
Ovom organizacijskom promjenom program se sadržajno nije mijenjao, te je kroz cijelo vrijeme njegovog provođenja našim starijim sugrađanima bilo omogućeno sadržajno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena u namjenski uređenom prostoru Grada u kojem su se za njih organizirale kreativne, športske i zabavne radionice: slikarske, izrada raznih predmeta od raznih materijala i raznim tehnikama, druženje, igranje društvenih igara (šah, karte i sl), čitanje tiskovina, književne večeri, rekreacija i drugo. Osim u navedenom prostoru ove aktivnosti, a posebno športsko-rekreativne, održavale su se i na drugim mjestima u Gradu i u prirodi.
Ovaj program je u izvještajnom razdoblju koristilo 150 osoba.
Na programu je bila zaposlena 1 djelatnica, domaćica/voditeljica Programa, na određeno radno vrijeme i 3 djelatnice na Ugovor o djelu na programskim aktivnostima kreativnih i rekreativnih radionica.

B) POMOĆ U KUĆI STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA
b 1) Od 1.1. do 30.4.2014.g na programu je bilo zaposleno 14 djelatnika na određeno radno vrijeme; 1 voditeljica programa, 1 domaćica dnevnog boravka, 1 medicinska sestra, 8 gerontodomaćica, 2 pomoćna radnika i 1spremačica. Usluge ovog djela programa “pomoć u kući” koristilo je po odluci Grada180 osoba starije životne dobi koje žive same, narušenog su zdravlja i malih primanja.
Kroz program korisnicima su pružene usluge: čišćenje i spremanje stambenog prostora, pomoć u održavanju higijene, briga o zdravlju – redovno ih je obilazila medicinska sestra, mjerila tlak i šećer u krvi, odvodila liječniku ili ga kontaktirala, nabavljala lijekove. Obavljala se nabavka potrebnih namirnica i drugih kućnih potrepština, plaćanje računa, cijepanje drva, košenje trave, sitniji popravci po kući i drug što je bilo potrebno.

b 2) POMOĆ U KUĆI STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA
Program “Pomoć u kući starim i nemoćnim osobama” od 4.6.do 31.12.2014.g Crveni križ je provodio u suradnji i temeljem ugovora o provođenju i financiranju programa s Ministarstvom socijalne politike i mladih i Centrom za socijalnu skrb koji je nadležan za donošenje rješenja o priznavanju prava na usluge programa, bez kojeg osoba ne može ući u program.
U vremenu od 1.6. do 31.12 2014.g Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod izdao je Crvenom križu najviše 28 rješenja koja u cijelosti terete sredstva Ministarstva, i 14 rješenja na 50% na teret Ministarstva, a 50% na teret korisnika ili treće fizičke ili pravne osobe. Osobe kojima je priznata usluga “pomoć u kući” u 100% iznosu na teret Ministarstva odmah smo uzeli u program, zaposlili jednu djelatnicu i krenuli s provođenjem programa pružajući usluge utvrđene Zakonom o socijalnoj zaštiti i Pravilnikom. Osobe kojima je priznato pravo na 50% na teret Ministarstva u pravilu imaju primanja između 1.500,- i 2.000.- kn i redom su se izjasnili da im je usluga prijeko potrebna, ali da nisu u mogućnosti snositi drugi dio troškova u visini 50% zbog visokih troškova življenja; režija, prehrane, lijekova i slično. Zbog navedenih okolnosti podnijeli smo zahtjev Gradu s molbom da sufinancira drugi dio ovih troškova, ali se Grad na isto nije očitovao, te su ovi naši sugrađani ostali bez prava na ovu uslugu.
Do kraja godine broj korisnika je smanjen i u 12.mjesecu u programu su bila ukupno 22 korisnika.
Program «Pomoć u kući starim i nemoćnim osobama» sadrži redovan obilazak korisnika i pružanje potrebnim usluga: čišćenje i održavanje stambenog prostora, skrb o zdravlju (odvođenje liječniku, praćenje redovnog uzimanja terapije i dr.), skrb o prehrani ( nabavka namirnica, priprema jednostavnijih obroka), plaćanje računa, održavanje obiteljskih veza i drugo.
Ovaj program je od osobitog značaja za starije osobe jer na ovaj način društvo skrbi o njima u nedostatku brige članova obitelji, ili kad ih nema. Na ovaj način im se uz na-vedenu pomoć pruža i sigurnost življenja u vlastitom domu, te su pošteđeni izlaganju neugodnostima, pa i traumama napuštanja svog doma zbog smještaja u instituciju.

b) PROGRAM:«POMOĆ U KUĆI STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA» -javni radovi
Ovaj program je u izvještajnom razdoblju Društvo provodilo u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područnim uredom u Sl.Brodu, kroz program javnih radova.
U izvještajnom razdoblju na programu je bilo zaposleno 10 žena s područja općine
Garčin, Oprisavci i Velika Kopanica.
Ovim programom je bilo obuhvaćeno 150 korisnika starije životne dobi, a uz to i sa brojnim zdravstvenim teškoćama. Korisnicima su pružene usluge održavanja osobne higijene, spremanja i čišćenja stambenog prostora, pranja, peglanja, uređivanja dvorišta i gospodarskih zgrada, cijepanje i opskrba drvima, čišćenje snijega, odvođenje liječniku, nabavke lijekova, obavljanje kupovine kućnih potrepština, krečenje, plaćanje računa, rješavanje i drugih potreba korisnika, a prije svega druženje, razgovor i pružanje osjećaja brige drugih osoba i društava o njima, što je od osobite važnosti za svakog čovjeka, a posebno za stare, bolesne, samce i napuštene. Osobama obuhvaćenim ovim programom mjesečno je pruženo u prosjeku 1.800 raznih usluga, sveukupno u izvještajnom razdoblju 10.000 raznih usluga pomoći u kući.
– Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod, provodio je redovne mjesečne kontrole rada djelatnika zaposlenih u Crvenom križu na navedenim poslovima kroz program javnih radova. Nalazom kontrole utvrđeno je da su djelatnici uredno prijavljeni, te da se njihov rad provodi sukladno prijavljenom programu Crvenog križa i sukladno Zakonu.

4) PROGRAM DOSTAVE TOPLOG OBROKA
Provođenje i financiranje ovog programa u 2014.g, od 1.1. – 30.6.2014.g, dogovoreno je i regulirano ugovorom između Gradskog društva Crvenog križa i Grada Slav. Broda sukladno članku 30.st. 4. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu kojim se Grad obavezao u cijelosti snositi troškove ovog programa.
Kroz ovaj program se prosječno mjesečno osiguravao topli obrok za 85 korisnika, osoba starije životne dobi bez dostatnih sredstava za uzdržavanje, koji su im djelatnici Crvenog križa, 2 izvršitelja, dostavljali u kuću.
Pripremu obroka obavljalo je ugostiteljsko poduzeće «Grozd trade” d.o.o Slav. Brod temeljem natječaja koji je proveo Crveni križ, Komisija za natječaje. Poslovi su regulirani ugovorom između naručitelja, Crvenog križa i ugostiteljskog poduzeća. Obroci su se dostavljali korisnicima svakodnevno, osim subote i nedjelje, za koje dane su dobivali petkom suhi obrok (konzervirana hrana).

5) SAVJETOVALIŠTE CRVENOG KRIŽA ZA OBITELJSKU PROBLEMATIKU
Rad Savjetovališta Crvenog križa za prevenciju ovisnosti i obiteljsku problematiku djelovao je kao jedinstveni program na pružanju pomoći obiteljima koje su se nalazile u teškoćama zbog teške materijalne situacije, nezaposlenosti, narušenih odnosa u obitelji, narušenog zdravstvenog stanja i slično. Tijekom izvještajnog razdoblja pomoć savjetovanja, upućivanja, podrške, pa i materijalnu pomoć, kroz ovaj program primilo je 373 osoba. Obavljeni su individualni razgovor s ciljem pružanja podrške i potpore kako bi lakše prihvatili i prebrodili stanje krize.

IV. PROGRAM RADA S MLADEŽI

Rad s mladeži za Crveni križ ima osobit značaj jer daje doprinos odgoju mladih ljudi u duhu humanosti i skrbi za bližnjeg, a samim tim i razvijanju humanijeg i pravednijeg društva.
Ovaj program se provodi u školama i Crvenom križu u suradnji s voditeljima rada s mladeži Crvenog križa u školama. U 80% škola Crveni križ ima suradnike/povjerenike koji su prošli seminare i edukacije za rad na programima Crvenog križa.

U izvještajnom razdoblju provedene su slijedeće aktivnosti:
-stalnim kontaktima razvijali smo suradnju s voditeljima programa rada s mladeži CK osnovnih i srednjih škola s područja Grada S.Broda i pripadajućih općina, organizirali stručni sastanak s voditeljima sa zadaćom utvrđivanja sadržaja i programa rada u školi
-s posebnim zalaganjem smo radili na programu učenja znanja i vještina pružanja prve pomoći i ostalih sadržaja u sklopu programa priprema za natjecanje: učenja povijesti Crvenog križa, Međunarodnog humanitarnog prava, ljudskih prava i prava djece.
-Prvu razinu natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola u 2014.g organizirali smo u Tehničkoj školi u S.Brodu uz punu podršku i suradnju ravnateljice i stručnih suradnika škole. Natjecale su se 5 ekipe pomlatka i 8 ekipa mladeži, ukupno 140 sudionika.
U kategoriji pomlatka pobijedila je ekipa OŠ I.G.Kovačić, a u kategoriji SŠ ekipa Klasične gimnazije. Pobjedničke ekipe pomlatka i mladeži dodatno su educirane i pripremane za međužupanijsko natjecanje koje je 5.4.2014.g održano u organizaciji Crvenog križa Požeške županije u OŠ u Jakšiću. Na Međužupanijskom natjecanju ekipa mladeži je osvojila 2. mjesto, a ekipa pomlatka 5. s jednim članom manje (učenica nije nastupala zbog bolesti).
-Promovirali smo i program «Humanitarno-zdravstveni odgoj», čije provođenje Hrvatski Crveni križ potiče od 1998.godine. Provodili su ga voditelji rada s mladeži Crvenog križa u tri osnovne i 2 srednje škole. Program ima za cilj odgoj mladih u duhu humanosti, solidarnosti i nenasilja.
-Animirali smo mlade na uključivanju i u druge programe Crvenog križa u Crvenom križu i u školama (humanitarne sabirne akcije, dobrosusjedsku pomoć i dr.). U ove akcije u 2014.g uključile su se gotovo sve osnovne i srdnje škole, a dodatnim prikupljanjem hrane za blagdane za potrebite obitelji posebno su se istaknuli učenici i nastavnici OŠ A.Mihanović i I.Mažuranić, Sibinj.
-U radu s mladima provodili smo i preventivne zdravstvene programe u borbi protiv bolesti ovisnosti o opojnim sredstvima; s voditeljima programa Crvenog križa u školama održana su predavanja, izrada pismenih, likovnih i dramskih radova i njihova prezentacija, a u povodu Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a, 1.prosinca, održano je stručno predavanje na ovu temu, te provodili i druge aktivnosti.
Na programu rada s mladeži radili su djelatnici i vanjski stručni suradnici Crvenog križa, nastavnici, liječnici i drugi stručni suradnici.

V. ODGOVOR NA KATASTROFE

Temeljem međunarodne obveze Hrvatski Sabor je 2004.godine donio Zakon o zaštiti i spašavanju kojim su određene institucije i ovlasti njihovog djelovanja. U članku 7. ovog Zakona naveden je sastav operativnih snaga, a u članku 26. imenovani su subje-kti za djelovanje u izvanrednim situacijama, pa su to: Hrvatska gorska služba spašava-nja, Hrvatski Crveni križ, Hrvatska vatrogasna zajednica i druge udruge i pravne osobe, te ustanove koje osniva Vlada Republike Hrvatske s ciljem sudjelovanja u aktivnostima zaštite i spašavanja.
Sukladno ovom Zakonu i Strategiji Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, kao i razvojnom planu Hrvatskog Crvenog križa, Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod u zadnje dvije godine poduzimalo je radnje kako bi ispunilo kriterije pripravnosti djelovanja u oružanim sukobima, elementarnim nepogodama i drugim masovnim nesrećama, ali se ovaj proces zbog nedostatka sredstava u zadnjih nekoliko godina sporo odvijao. U takvim okolnostima dogodila nam se i ova elementarna nepogoda.

U svibnju 2014.g uslijed višednevnih obilnih padalina u Hrvatskoj i susjednim državama nabujala je rijeka Sava cijelim svojim tokom, a visoki vodostaji pritoka rijeka iz BiH, doprinijeli su da je vodostaj Save u Slavonskom Brodu dostigao najvišu razinu ikada izmjerenu…. i Sava je ozbiljno prijetila poplaviti veliki dio Grada i naselja uz Savu. Tih dana, osobito između 16. – 25.svibnja, bilo je jezivo gledati prepuno korito Save s masom vode kojoj je korito rijeke očito bilo tijesno, i vodu koja samo što se nije izlila i poplavila naš Grad.
U takvim okolnostima sve službe u Gradu i županiji stavljene su u stanje pripravnosti. I naše Društvo je žurno poduzelo potrebne mjere:
-već 15. I 16.svibnja digli smo članove Interventnog tima, podijelili zadatke i organizirali dežurstva,
-zajedno sa svim službama smo pratili stanje na terenu, prisustvovali sjednicama Stožera za zaštitu i spašavanje Grada Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije, te se pripremali za daljnje aktivnosti,
– tih dana se žurno krenulo i s učvršćivanjem nasipa duž cijele obale Save na našem području, a Crveni križ je s velikim brojem volontera organizirao stalnu ophodnju ljudi na nasipima i podjelu hrane (sendviča), vode, čaja i drugih napitaka.
-18.5.- Stožeri za zaštitu i spašavanje Grada, županije i Općine Bebrina, donijeli su odluku o evakuaciji djela naselja uz Savu. Ljudi iz tih mjesta su u popodnevnim satima autobusima prevezeni i smješteni u MD i OŠ u Podvinju, u OŠ u Brodskom Vinogorju i u MD u Brodskom Stupniku. Odmah po dojavi da je krenulo izmiještanje stupili smo s nadležnom službom za djelovanje u katastrofama Hrvatskog Crvenog križa koji su odmah krenuli s utovarom ležajeva, deka, posteljine, vode za piće i pumpi za vodu slanjem šlepera za Slavonski Brod. U međuvremenu su članovi Interventnog tima i volonteri već bili u izmještajnim centrima i radili na prihvatu, popisu i zbrinjavanju ljudi. U izmještanje su išle žene, djeca, stare i bolesne osobe, dok su muškarci ostali kod kuća i na nasipima. Podijeljena je večera i za djecu i odrasle (odmah smo kupili veću količinu mlijeka i griza za djecu. Istu večer, oko 23 h, stigli su ležajevi te su se ljudi smjestili. Voditelji Centara intenzivno su radili na organizaciji aktivnosti u svim centrima kako bi život u takvim uvjetima bio što snošljiviji. Organizirana su cjelodnevna dežurstva. Krenule su i donacije građana u raznoj robi, te je trebalo radini i na prihvatu i podjeli iste. Sve teškoće i problemi koji su se javljali naši voditelji i volonteri su odmah i rješavali kao što su: začepljeni odvodi u sanitarnim čvorovima, manjkavost u održavanju i osobne i higijene i urednosti prostora, poboljevanja i drugo.
– Za to vrijeme u Crvenom križu je bila logistika. Vršio se prihvat svih upita i informacija posredstvom telefona i drugih medija, prihvat stranaka i njihovih traženja- te se na iste odmah odgovaralo, vršio se prihvat velikih količina donacija koje su građani i firme bez prestanka dovozili. Na ovim poslovima angažiran je jedan veći broj ljudi. Tijekom cijelog dana se radilo na evidentiranju, sortiranju, markiranju i slaganju donacija, a zatim isto tako se slagala i evidentirala roba koja se izdavala potrebitim, osobito obiteljima koje su izbjegle s poplavljenih područja istočne Slavonije i iz Bosne i Hercegovine i došle potražiti pomoć u našem Gradu i okolnim mjestima. Donacije su bile u tako velikim količinama da je Crveni križ krenuo žurno i iznalaženje primjerenih skladišnih prostora. I ubrzo smo imali 7 dogovorenih domova Mjesnih odbora i školskih dvorana i 2 hladnjače koje su isto tako brzo bile napunjene. Kako su donacije pristizale, jednako tako smo brzo nastojali iste slati na potrebna ugrožena područja. Taj posao prihvata i slanja materijalnih dobara nastavio se tijekom cijele prošle godine na čemu su se iscrpljivali i djelatnici i volonteri Crvenog križa. Koncem godine većina robe je otpremljena i od 7 vanjskih skladišta ispražnjeno je 6, kao i 2 hladnjače. U preostalom jednom skladištu ostala je još jedna količina rabljene odjeće i obuće kao i u skladišnom prostoru u zgradi Crvenog križa. O prihvaćenim i izdanim materijalnim dobrima sastavljena su izvješća, a ova poplava nam je još jednom pokazala da u društvu nedovoljno ozbiljno pristupamo i promišljamo o ovoj problematici. Ovo je bilo veliko upozorenje i trebamo ga ozbiljno shvatiti i ozbiljno se prihvatiti posla.

ZBRINJAVANJE BESKUĆNIKA I DRUGIH UGROŽENIH OSOBA
Zbog niskih temperatura krajem 2014.g i početkom 2015.g, u suradnji s Gradom Slavonskim Brodom, kao inicijatorom, opremili smo dio prostora MD J.J.Štrosmajer za prihvat beskućnika i kao prihvatilište otvorili ga 27.prosinca, a zatvorili 9.siječnja 2015.g kada su temperature porasle. U prostoru su postavljeni madraci/spužve, posteljina i prekrivači, te je osigurana jedna količina odjeće i obuće i higijenskih potrepština.
Prihvatilište je radilo od 17,00 h jednog do 8 h u jutro drugog dana. Za to vrijeme imali smo smještene 3 osobe. Oko 17 h bi došli na večeru i smještaj, u jutro bi dobili doručak nakon čega su napuštali prostorije prihvatilišta.
Za vrijeme rada prihvatilišta za korisnike smo organizirali večeru i doručak i stalna dežurstva. Kako zima još nije prošla prostor stoji u pripravi.

VI. DRUGI POSLOVI I AKTIVNOSTI

Tijekom izvještajnog razdoblja provedeni su i slijedeći poslovi i aktivnosti:
-svi administrativno-tehnički i kadrovski poslovi (zaključivanje ugovora, prijave i odjave na zdravstveno i mirovinsko osiguranje djelatnika primljenih na određeno radno vrijeme i na ugovor o djelu, izdavanje potvrda i uvjerenja i dr.),
-obavljeni su svi blagajnički i financijsko-knjigovodstveni poslovi,
-izrađena su sva statistička financijska izviješća (kvartalna, periodična i završno),
-izrađeno je polugodišnje Izviješće o radu Društva za tekuću godinu i godišnje izvješ-će o radu Društva za proteklu godinu i dostavljeno svim nadležnim institucijama, JLS (Gradu S.Brodu i općinama), Hrvatskom Crvenom križu i drugima.
-Izrađeni su i svi drugi planski i izvještajni materijali za Hrvatski Crveni križ, Hrvatski Zavod za zapošljavanje, PU Slav.Brod i druga nadležna tijela.
-Obavljeni su svi poslovi pripreme materijala za sjednice Odbora, Nadzornog odbora, komisija, te izrađeni zapisnici i odluke.
-Sudjelovali smo na zajedničkim stručnim i koordinativnim sastancima ravnatelja i djelatnika HCK za pojedina područja djelovanja, te obavili i druge poslove suradnje s Hrvatskim Crvenim križem,
– intenzivirali smo pregovore i suradnju s tijelima lokalne uprave i samouprave: Gradom Slav.Brodom i općinama, institucijama, udrugama i drugima.
-Obavljene su programske aktivnosti po Zajedničkim akcijama Hrvatskog Crvenog križa

Na kraju ovog izvještajnog razdoblja zahvaljujemo se svim institucija, volonterima i suradnicima Crvenog križa na svekolikoj pomoći koja je doprinijela provođenju programa Crvenog križa na korist ljudima u potrebi i za opće dobro našoj zajednici.

Ravnateljica: Predsjednica:

Milena Plivelić-Grgić,dipl.soc.radnica dr. Zdenka Meter,v.r.

;