Godisnje_izvjesce (2)

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SLAVONSKI BROD

IZVJEŠĆE O PRIHODIMA I RASHODIMA
za razdoblje od 1.01. do 30.06.2015.g.

PRIHODI:
I. VLASTITI PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA: 211.649,31 KN
1.1. PRIHOD OD DDK………………………………………….. 86.905,00 KN
1.2. PRIHOD NAST.PREDMETA PRVA POMOĆ…..………… 120.165,00 KN
1.3. PRIHOD OD ČLANARINE………………………………… 432,00 KN
1.4. PRIHOD OD KAMATA…………………………………….. 180,91 KN
1.5. PRIHOD OD DONACIJA…………………………………… 3.966,40 KN
II. PRIHOD IZ PRORAČUNA JLS,UKUPNO: 288.409,46 KN
članak 30, t. 1 i 2 Zakona o HCK, zakonska obaveza 0,7%: 284.915,36 KN
članak 30, t 4 Zakona o HCK, ugovorna obaveza: 3.494,10 KN
2.1. GRAD SLAVONSKI BROD, UKUPNO: 215.096,28 KN
– zakonska obaveza…………………. 215.096,28 KN
– ugovorna obaveza………………… 0,00 KN
2.2. OPĆINE, UKUPNO: 73.313,18 KN
zakonska obaveza……………………… 69.819,08 KN
ugovorna obaveza……………………… 3.494,10 KN
III. PROGRAM „POMOĆ U KUĆI“, UKUPNO: 65.275,30 KN
Ministarstvo soc.pol.i mladih………….: 63.105,28 KN
Općine, Program PUK = ugovorna obaveza
Korisnici Programa PUK……………… 2.170,02 KN
IV. PRIHOD OD REFUNDACIJE: 87.741,44 KN
V. PRIHOD: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE: 6.672,12 KN
VI. OSTALI PRIHODI: 8.581,19 KN
UKUPNO PRIHODI: 668.328,82 KN

RASHODI
I. RASHODI ZA ZAPOSLENE: 309.423,20 KN
1.1. Plaća za redovan rad………………………………….……… 263.208,49 KN
1.2. Doprinosi na plaće…………………………………….……… 44.714,71 KN
1.3. Ostalo (potpore)……………………………………………….. 1.500,00 KN
II.MATERIJALNI RASHODI: 205.176,29 KN
1. Naknade radnicima…………………………………………….. 11.594,00 KN
1.1. Službena putovanja……………….………………………….. 3.396,00 KN
1.2. Troškovi prijevoza…………………………………………….. 8.198,00 KN
2.Ugovori o djelu, bruto naknade………………………………… 37.508,78 KN
3.Rashodi za materijal i energiju……………………………… 45.156,27 KN
3.1.Uredski materijal……………………………………………… 6.913,09 KN
3.2. Informativni i promidžbeni materijal…………………………. 1.457,00 KN
3.3.Režije (struja, plin, gorivo, voda)……………………………… 36.490,49 KN
3.4.Sitan inventar…………………………………………………. 295,69 KN
4.Rashodi za usluge………………………………………………. 70.258,54 KN
4.1. Usluge telefona i mob………………………………………… 14.586,63 KN
4.2. Usluge poštarine…………………………………………… 2.985,80 KN
4.3. Usluga investicijskog održavanja…………………………….. 2.039,19 KN
4.4. Komunalne usluge……………………………………………. 479,70 KN
4.5. Računovodstvene usluge…………………………………….. 17.416,66 KN
4.6. HRT pretplata………………………………………………… 960,00 KN
4.7. DIREKTNI MATERIJALNI TROŠKOVI PROGRAMA: DDK, PUK, ONK,DA,
ZDRAVSTVENI I SOCIJALNI PROGRAM…………………………………. 30.510,09 KN
4.8.Ostali troškovi………………………………………………… 1.280.47 KN
5.Ostali rashodi……………………………………………………. 36.658,70 KN
5.1. Trošak volontera…………………………………………….. 2.323,70 KN
5.2. Troškovi zastupanja i vještačenja……………………………. 33.737,50 KN
5.2. Reprezentacija………………………………………………… 150,00 KN
5.4. Drugi troškovi………………………………………………… 447,50 KN
III. FINANCIJSKI RASHODI: 63.519,40 KN
4.1. Novčane potpore…………………………………………….. 7.305,00 KN
4.2. Bankarske usluge…………………………………………….. 4.514,40 KN
4.3. Pomoć za poplavljene iz humanitarne akcije „Solidarnost na djelu“,
po odluci Glavnog odbora HCK……………………………… 51.700,00 KN
RASHODI UKUPNO: 574.118,89 KN

1. UKUPNO PRIHODI: 668.328,82 KN
2. UKUPNO RASHODI: 574.118,89 KN
3. VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA 94.209.93 KN

Ravanteljica: Predsjednica:
Milena Plivelić-Grgić,dipl.soc.radnica Zdenka Meter, dr.med

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SLAVONSKI BROD

IZVJEŠĆE O RADU
I FINANCIJSKOM POSLOVANJU DRUŠTVA
ZA RAZDOBLJE 1.1. – 30.06. 2015.GOD.

UVOD

Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod (dalje u tekstu: Crveni križ ili Društvo) je Društvo s pravnom osobnošću i djeluje na području Grada Slavonskog Broda i 16 općina i to: Bebrine, Br.Stupnika, Bukovlja, D.Andrijevaca, Garčina, G.Vrbe, Gundinaca, Klakara, Oprisavaca, Oriovca, Podcrkavlja, Sibinja, Sikirevaca, Sl.Šamca, V.Kopanice i Vrpolja.
Ustrojstveni oblici Društva, bez pravne osobnosti, su osnovna, mjesna i općinska društava Crvenog križa.
Sukladno Zakonu i Statutu Hrvatskog Crvenog križa i Statutu Društva Društvo djelu-je kao punopravni član Saveza udruga Hrvatskog Crvenog križa, nacionalnog društva i Zajednice udruga društava Crvenog križa Brodsko -posavske županije na principu vertikalne povezanosti i odgovornosti. Ovako postavljen ustroj temelj je jedinstvenog djelovanja Crvenog križa na području Hrvatske.

Hrvatski Crveni križ i njegove sastavnice, pa tako i Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod, provodi zadaće koje proizlaze iz Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola, zaključaka Međunarodnih konferencija i Statuta Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, a sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, Planu i programu rada Društva, sukladno odlukama Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa i odbora Društva, te pozitivnim propisima Republike Hrvatske s ciljem pružanja pomoći potrebitim i ublažavanja ljudskih patnji, osobito onih izazvanih prirodnim i ekološkim katastrofama s masovnim stradanjima velikog broja ljudi u oružanim sukobima i drugim masovnim stradanjima.

Osnovna zadaća Crvenog križa u mirnodopskim uvjetima je:
promicanje načela pokreta, načela Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola, Međunarodnog humanitarnog prava, ljudskih prava i prava djece,
priprema, edukacija i opremanje potrebnom opremom djelatnika i volontera za djelovanje u izvanrednim situacijama,
zaštita i unapređenje zdravlja. Program ima za cilj promicanje opće zdravstvene kulture, dragovoljnog darivanja krvi, edukacija iz područja pružanja prve pomoći i samopomoći i drugo, a provodi se kroz predavanja, radionice, savjetodavni rad, podjelom promidžbenog materijala i dr. oblike rada.
Provođenje socijalnog programa. Program ima za cilj pružanje pomoći potrebitima, a ujedno i razvijanje svijesti ljudi o solidarnosti i skrbi za bližnjega u nevolji, za stare, bolesne i nemoćne osobe.
Provođenje programa rada s mladima. Cilj programa je razvijanje samosvijesti i odgovornosti kod mladih, razvijanje tolerancije i nenasilja, učenje o povijesti Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i Hrvatskog Crvenog križa, učenje o humanitarnim vrijednostima, te uključivanje u programe zajednice za opće dobro.

Sjedište Društva je u vlastitoj zgradi u “Domu Crvenog križa” u Slav.Brodu, ul A.Starčevića 13.
Poslovne prostorije se nalaze u prizemlju i prvom katu glavne zgrade, dok se u ključu nalazi objekt koji je derutan, vlažan i godinama više nije u funkciji, a ranije je služio kao skladište. Prostorije u prizemlju glavne zgrade su 2010.g dane na korištenje Zaje-dnici klubova liječenih alkoholičara na 10 godina bez naknade, uz uvjet da Zajednica klubova liječenih alkoholičara prostor uredi, što je i napravljeno, te da se zajedno ko-risti dio prostora. Uredske prostorije Društva nalaze se na prvom katu glavne zgrade i to: četiri uredske prostorije, jedna predavaonica, čajna kuhinja, jedan sanitarni čvor, dvije male pomoćne prostorije i jedan mali priručni skladišni prostor, koji ne udovoljava potrebama rada. Navedeni prostor godinama nije uređivan, te je cijela zgrada godinama zapuštana i izložena propadanju (zidovi vlažni, podovi truli, loše instalacije, skladišni prostor potpuno zapušten- do nemogućnosti korištenja za prihvat, skladištenje i distribuciju materijalnih dobara. Tijekom 2011.i 2012.god započeti su radovi na saniranju, te je djelomično uređen haustor, okrečen, kao i jedan dio radnog i jedan manji dio skladišnog prostora, što je još uvijek nedostatno i na uređenju prostora treba i dalje raditi, u prvom redu na uređenju fasade, skladišta, kuhinje-uvesti vodu i drugo, riješiti sanitarni čvor, garaže i ostalo.

Predsjednica Društva u mandatnom razdoblju 2013-2016.g je Zdenka Meter, dr.med, voditeljica Službe za plućne bolesti Opće bolnice Dr. Josip Benčević u Slav.Brodu, višegodišnji član i stručni suradnik Crvenog križa.
Zamjenici predsjednice, odnosno potpredsjednici Društva su prof. pedagog Mirjana Onukijević, ravnateljica Tehničke škole u Slav.Brodu i dr Tomislav Pencinger, te članovi: Neno Kladarić, Dragana Butković, Danijela Jozić i Željko Lukačević. Ravnateljica Društva je Milena Plivelić-Grgić,dipl.soc.radnica.
U Društvu je u prvih šest mjeseci radilo 4 djelatnika na neodređeno radno vrijeme. Od toga je jedna djelatnica (na radnom mjestu: pomoćna radnica, čistačica) duže vrijeme na bolovanju (više od 3 g s prekidom od svega nekoliko dana), a od 1.1. do 30.6.2015. godine na bolovanju je bez prekida. Na njezino mjesto primljena je djelatnica na za-mjenu na određeno radno vrijeme,te je na redovnom radu i programima Crvenog križa ukupno zaposleno 5 djelatnika. Na dva upražnjena radna mjesta za dvije djelatnice koje su 2013.g otišle u mirovinu nisu uzete zamjene ni u 2014. ni u 2015.g, ne zato što nije trebalo, već zato što u Društvu nisu postojale financijske mogućnosti za to.

Na određeno radno vrijeme u izvještajnom razdoblju, na programu „Pomoć u kući starim i nemoćnim osobama“, bilo je zaposleno ukupno 6 djelatnica- gerontodoma-ćica i voditeljica programa, a na drugim socijalnim programima jedna djelatnica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.
Financijsko-knjigovodstvene poslove u istom razdoblju za Crveni križ je obavljao financijsko-knjigovodstveni servis „Melior“ iz Slavonskog Brod.

Tijela Društva su:

1. Odbor. Odbor je najviše izvršno tijelo Društva. Odbor broji 7 članova. Sastaje se po potrebi i donosi odluke o radu, programima i drugim sadržajima bitnim za rad Društva. U izvještajnom razdoblju održane su 4 sjednica Odbora na kojima se raspra-vljalo i donosile odluke o izvještajnim i programskim materijalima, o organizaciji i radu Društva, o financiranju rada i programa Društva vlastitim i programskim-ugovornim sredstvima, te sredstvima proračuna jedinica lokalne samouprave (dalje u tekstu: JLS) sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (dalje u tekstu: Zakon o HCK) i Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa (dalje u tekstu: Pravilnik), zakonska obaveza i drugim temama.

– Značajniju raspravu u izvještajnom razdoblju Odbor je, na žalost, i ove godine vodio oko neizvršavanja, ili djelomičnog izvršavanja zakonske obveze financiranja Društva sredstvima proračuna JLS, zbog čega je i u 2015.g rad Društva i provođenje programa znatno otežano jer se u programskom i financijskom poslovanju na ova sredstva računalo, tako su i planirana, a planirane su i programske aktivnosti. Izostanak istih ozbiljno je narušio rad ove ustanove i prijećio njezin daljnji razvoj u nastojanju da sustigne i prati organizacijski i programski većinu društava Crvenog križa u R Hrvatskoj koja su u tom pogledu imala višegodišnju kontinuiranu podršku i financijsku potporu u svojim sredinama, a imaju ju i danas, dok je Crveni križ u Slavonskom Brodu jedan od rijetkih u Hrvatskoj koji provodi programe a ne dobiva sredstva JLS sukladno Zakonu o HCK. Zbog navedenog Društvo je krajem 2014.g, a temeljem odluke Odbora, podnijelo tužbe za naplatu dugovanja s osnova zakonske obaveze protiv dvije jedinice lokalne samouprave, a stav Odbora je da se i dalje protiv JLS, koje prema Društvu ne podmiruju svoje zakonske obveze, poduzmu zakonske mjere za podmirivanje tekućih obaveza i dugovanja iz ranijih godina.

2. Skupština. Skupština Društva novog saziva broji 39 zastupnika delegiranih iz mjesnih i općinskih društava Crvenog križa koja su osnovana i konstituirana na terenu tijekom 2012. i početkom 2013.g, te zastupnika iz reda počasnih i potpornih članova, članova aktiva dragovoljnih darivatelja krvi i mladeži Crvenog križa. Sjednica Skupštine održava se najmanje jedan puta u 2 godine. U izvještajnom razdoblju nije održana nijedna sjednica Skupštine Društva, ali se do kraja godine planira održati najmanje 1 sjednica Skupštine društva.
3. Predsjednik i dva potpredsjednika. Funkcije predsjednika i potpredsjedni-ka Društva su počasne -volonterske funkcije. Oni su članovi Odbora, predstavljaju Društvo i brinu o provođenju programa i zadaća sukladno Zakonu o HCK i Statutu Društva, sukladno Planu i programu rada i financijskom planu Društva.

4. Komisije. Društvo ima 8 komisija. Svaka komisija pokriva određeno područje djelovanja Crvenog križa. Članovi komisija sastaju se po potrebi, razmatraju programske aktivnosti i daju upute i smjernice. U izvještajnom razdoblju održane su dvije sjednice komisija i aktiva za dragovoljno darivanje krvi i rad s mladima..
5. Nadzorni odbor. Nadzorni odbor broji 3 člana, radi u sjednicama i provodi nadzor financijskog poslovanja Društva. U izvještajnom razdoblju održana je jedna sjednica Nadzornog odbora.
6. Aktiv ravnatelja čine ravnatelji Gradskog društva Crvenog križa Slav.Brod i N.Gradiška i Crvenog križa Brodsko-posavske županije. Aktiv se sastaje po potrebi s ciljem koordinacije i usklađivanja programskih aktivnosti, utvrđivanja smjernica i razvoja Crvenog križa. U izvještajnom razdoblju održane su 2 sjednice aktiva.

PROGRAMI

I. SLUŽBA TRAŽENJA

Služba traženja je međunarodna obaveza zemalja potpisnica Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola, Međunarodnih Ugovora o zaštiti civilnog stanovništva, vojnika koji nisu aktivni u suprostavljenim postrojbama u oružanim sukobima, ratnih zarobljenika i kulturne baštine. U republici Hrvatskoj Služba traženja je javna ovlast i jedna od osnovnih djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa i njenih ustrojstvenih oblika.
Ratifikacijom međunarodnih ugovora o zaštiti žrtava oružanih sukoba, države potpis-nice su na sebe preuzele i obveze koje proizlaze njihovim prihvaćanjem. Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata predstavljaju temelj Međunarodnog humanitarnog pra-va. Republika Hrvatska je notifikacijom o sukcesiji 8.10.1991.g postala stranka broj-nih međunarodnih ugovora, pa je danas među 190 država u svijetu koje su potpisnice Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola iz 1945., 1977. i 2005.god.
Kao dio svjetske mreže, Služba traženja je u punoj funkciji u vrijeme oružanog sukoba i radi na prikupljanju podataka i davanju obavijesti o žrtvama rata.
U miru Služba traženja prikuplja i daje podatke o sudbini osoba koje su stradale ili su bile razdvojene zbog oružanih sukoba i ratova, elementarnih nesreća, ekonomskih migracija i drugih okolnosti u zemlji i svijetu, provodi edukaciju građana o ljudskim pravima, Ženevskim konvencijama, Međunarodnom humanitarnom i ratnom pravu i dr. Služba traženja još i danas zaprima zahtjeve o vremenu provedenom u zarobljeništvu ili internaciji tijekom Drugog svjetskog rata, te zahtjeve o vremenu provedenom u zarobljeništvu tijekom Domovinskog rata.
Temeljem Uredbe Komisije za zatočene i nestale Vlade Republike Hrvatske, Služba traženja Hrvatskog Crvenog križa je njena stručna služba zadužena za tehničke i administrativne poslove.

Tijekom izvještajnog razdoblja obavili smo sve poslove iz područja djelovanja Službe traženja našeg Društva. S 1.1.2015.g preuzeli smo 133 neriješena predmeta traženja nestalih osoba. Pokrenuta su 3 nova traženja nestalih osoba, okončana su 4, te je s 30.6.2015.g. na našem području u postupku 132 traženja nestalih osoba. Zaprimili smo i obradili 2 obiteljske poruke, te dostavili 2 pisama Međunarodnog odbora Crvenog križa za osobno uručenje po traženju nestalih.
Uz navedeno obavili smo prijem i rad s 19 stranaka po drugim zahtjevima, proveli sve administrativne poslove, ažurirali sva postupanja u Službi traženja, izradili sva potrebna izvješća i dostavili Hrvatskom Crvenom križu i drugim nadležnim tijelima.
II. ZDRAVSTVENI PROGRAM

Zdravstveni program u organizaciji Crvenog križa ima za cilj zaštitu i unapređenje zdravlja ljudi.
Realizaciju ovog programa u izvještajnom razdoblju provodili smo kroz slijedeće programske aktivnosti: organiziranje i provođenje nastavnog predmeta osposoblja-vanja pružanja prve pomoći kandidata za vozače i za djelatnike za zaštitu na radu, te osposobljavanje članova ekipa podmlatka (učenici OŠ ) i mladih (učenici SŠ) za pru-žanje prve pomoći, promicanje dragovoljnog darivanja krvi, provođenje zdravstveno -edukativnih programa: zdravo življenje i smanjenje prekomjerne tjelesne težine.

1) PRVA POMOĆ
U uvjetima sve češćih stradanja ljudi, a osobito djece i mladih, u prometnim i drugim nesrećama, od osobitog je značaja provođenje edukacije djece i odraslih za pružanje prve pomoći oboljelima, te ozlijeđenima u prometnim i drugim nesrećama. Kroz edukaciju o pružanju prve pomoći unesrećenim, “drugim” ljudima, razvija se svijest kod polaznika tečaja, napose mladih, o potrebi čuvanja svog vlastitog zdravlja i života, tj samozaštiti. Na ovom programu kroz izvještajno razdoblje radilo je 17 vanjskih stručnih suradnika (6 liječnika i 12 djelatnika u prosvjeti, voditelja rada s mladeži Crvenog križa u školama) i djelatnici Crvenog križa.

a) PRVA POMOĆ ZA VOZAČE I DJELATNIKE ZA ZAŠTITU NA RADU
Nastavni predmet iz pružanja prve pomoći bolesnim i unesrećenim osobama provodili su stručni suradnici Crvenog križa, liječnici- licencirani predavači za nastavni predmet pružanja prve pomoći.
U izvještajnom razdoblju organizirano je i održano 18 tečajeva prve pomoći za vozače za 264 polaznika i 4 tečaja prve pomoći zaštite na radu za 13 polaznika.

b) OSPOSOBLJAVANJE GRAĐANA, ČLANOVA INTERVENTNOG TIMA I
EKIPA PODMLATKA I MLADEŽI CRVENOG KRIŽA
Kroz ovaj program u izvještajnom razdoblju održan je jedan tečaj osposobljavanja stručnih suradnika- voditelja rada s mladeži Crvenog križa u školama (povjerenika) za pružanje prve pomoći unesrećenim osobama s ciljem edukacije samih nastavnika za rad s djecom i mladima. Tečaj u trajanju od 12 h proveli smo tijekom mjeseca siječnja i veljače, svaki drugi tjedan, 4 x po 3 sata. Ova obuka, osim što ima cilj educirati prosvjetne djelatnike iz područja pružanja prve pomoći, razvija i njihov bolji pristup animiranju i uključivanju djece i mladih u program obuke s ciljem učenja mladih znanju i vještinama pružanja prve pomoći bolesnim i unesrećenim osobama u njiho-vom okruženju u svakodnevnom životu, te za pripremu i sudjelovanje na natjecanju. Osim navedenog zadaća ovog programa je u osnovi i razvijanje solidarnosti i brige za drugog, kao i razvijanje samozaštite i samopomoći.
-Uz navedeno održana su i 4 tečaja (4 x 2h) pružanja prve pomoći unesrećenim osobama za ekipe podmlatka i mladeži u pripremama za Gradsko i Međužupanijsko natjecanje, kojima je prisustvovalo 20-25 učenika. Tečajeve i edukacije su provodili liječnici, nastavnici, članovi mladeži i djelatnici Crvenog križa.
Za održavanje ovog programa odrađeni su svi organizacijski i administrativni poslovi.

2) DRAGOVOLJNO DARIVANJE KRVI
Program dragovoljnog darivanja krvi je od osobitog značaja za cijelu našu zajednicu.
Njime se doprinosi liječenju i ozdravljenju bolesnih i unesrećenih, a time i općem boljem zdravlju ljudi u zajednici, boljoj radnoj i funkcionalnoj sposobnosti ljudi na poslu, u obitelji i drugo.

Organizacijske promjene uvedene s 1.1.2014.g u program dragovoljnog darivanja krvi odnosile su se u prvom redu na ukidanje Transfuzijske službe Opće bolnice u Slav. Brodu za prihvat darivatelja krvi, a umjesto naše transfuzije određen je dolazak na naš teren Službe za transfuziju krvi Kliničkog bolničkog Centra Osijek. Ovo je uvjetovalo da Crveni križ mora sve akcije darivanja krvi organizirati na terenu u raznoraznim više -manje kvalitetnim ili neadekvatnim prostorima, u prostorijama Crvenog križa, škola, općina i slično, da je broj mogućih akcija godišnje daleko manji nego što je bio ranijih godina (2014.g 71 akcija, a 2012. I 2013. 95 i 96 akcija, a uz to je radila i Službe za transfuziju krvi Opće bolnice u S.Brodu na kojoj se prikupljalo i do 50% ukupnog broja doza krvi). Problem malog broja akcija je u tome što jedan tim Službe za transfuziju krvi KBC Osijek opslužuje cijelu istočnu Slavoniju, da su termini akcija, iako se one provode i u popodnevnim satima, loši i neprilagođeni građanima, npr: darivatelj krvi u nekoj općini ima tijekom godine 1, ili u najboljem slučaju 2 akcije, a krv može dati 4 puta godišnje, i te akcije su u vremenu od 14-16 ili 18-19 sati, kada je on spriječen nekim drugim obavezama. A to onda može značiti da cijelu godinu čovjek ne može dati krv pored najbolje volje i želje da pomogne unesrećene, ili u najboljem slučaju da se npr. iz Gundinaca uputi na akciju ako se ona održava u nekoj drugoj općini, ili u Crveni križ u Slavonski Brod, što je onda vezano uz još veće angažiranje samih darivatelja, veći gubitak vremena i veće troškove. Sve ovo je utjecalo na to da je nezadovoljstvo dragovoljnih darivatelja krvi bilo prisutno i u 2015.g, iako je od uspostave nove organizacije prošlo više od godinu dana. Nezadovoljstvo se manifestiralo upravo iz razloga ukidanja Službe za transfuziju krvi u Slavonskom Brodu i mogućnosti darivanja krvi kada im to dozvoljava njihovo zdravstveno stanje i druge radne ili obiteljske obaveze, i kada se nađu u gradu ili pred bolnicom, da uđu i daruju krv. Uz to, višestruki darivatelji krvi imali su već usvojen ritam davanja krvi i krv su darivali „po svom planu“ bez posebnih akcija i pozivanja, a novom organizacijom svaki darivatelj mora doći na organizirane akcije. Sve to utiče da imamo sve manji broj odaziva darivatelja na akcije, a time i manji broj darovanih doza krvi.

U svakom slučaju ovo su bile, i još uvijek su, velike organizacijske promjene za Crveni križ, a još veće za same darivatelje. U Crvenom križu i u drugim suradnim organizacijama (ambulantama, općinama, školama i sl.) tijekom 2015.g. bili smo u obavezi pronaći, dogovoriti i urediti prostor za održavanje akcija dragovoljnog darivanja krvi. U odnosu na ranije to je značilo 50% više rada na terenu i veći angažman, što je zahtijevalo uključivanje i većeg broja ljudi, i djelatnika i volontera, u organizaciju i provođenje akcija dragovoljnog darivanja krvi.
U navedenim okolnostima, a zbog boljeg informiranja darivatelja i njihove bolje organizacije i usklađivanja obaveza s terminima akcija, tiskali smo informativni letak, te akcije najavljivali i putem predstavnika jedinica lokalne uprave i samouprave općina, crkve, škola, svojih članova, medija i drugo.

U prvih 6 mjeseci 2015.g organizirane su i provedene 32 akcije darivanja krvi, koliko je i planirano, a 2013., kao godine relevantne za usporedbu podataka, u isto vrijeme 63 akcije. U 2015.g prikupljeno je 1.605 doza krvi, 2013. 2.257, što je za 652 doze krvi manje ili 29%. U isto vrijeme akcijama se odazvao 1771 darivatelj, a 2013. 2589., što je za 818 darivatelja manje. U 2015.g odbijeno je 166, a u 2013. 332 darivatelja. Prvi puta je krv dalo 2015. 267, a 2013. 255, što je za 12 darivatelja više.
Da smo ovaj program provodili u otežanim okolnostima govori i činjenica da smo i u 2015.g, kao i 2013. I 2014.g, ovaj program provodili s manjim brojem zaposlenih ljudi jer na radno mjesto djelatnice na poslovima dragovoljnog darivanja krvi, koja je 2013.g otišla u mirovinu, do sada nije primljena zamjena zbog nedostatka financijskih sredstava za plaću djelatniku. Zbog navedenog učinjena je preraspodjela poslova na stalno uposlene djelatnike u službi, što je iste dodatno opteretilo.

Unatoč brojnim teškoćama možemo reći da su ostvareni dobri rezultati, te da su sva ova postignuća rezultat zajedničkih napora suradnika i volontera na terenu, djelatnika Crvenog križa, a iznad svega dobre volje i osobnog napora i odricanja samih darivatelja krvi, a za ljubav i dobrobit teško bolesnih i stradalih ljudi, za njihovo brže i uspješnije liječenje, pa i spašavanje samog života.
Kod organiziranja i provođenja akcija ostvareni su brojni kontakti i suradnja na terenu s predstavnicima lokalne vlasti, Crkvom, školama i drugim institucijama, dragovolj-nim darivateljima krvi, mjesnim i općinskim društvima Crvenog križa; članovima i suradnicima- volonterima Crvenog križa i drugim građanima, koji su svojim radom dali doprinos animiranju i boljoj organizaciji akcija darivanja krvi, te sa Službom za transfuziju krvi KBC Osijeka. Provedeni su i svi drugi organizacijski i administrativni poslovi (pozivanje darivatelja, evidencija, izdavanje knjižica i drugo).

Svim darivateljima krvi Crveni križ zahvaljuje na njihovom daru i neizmjerno velikoj pomoći koju pružaju ljudima čije je zdravlje, pa i život, ugroženo i poziva i sve druge sugrađane koji su zdravi da se i oni uključe u ovaj program- za život.

3) ZDRAVSTVENO-EDUKATIVNI PROGRAM
U cilju promoviranja zdravog načina života, a time i zaštite zdravlja u izvještajnom razdoblju organizirali smo i proveli:
– tri predavanja o zdravoj prehrani za 50 članova Kluba mladeži Crvenog križa,
-22 predavanja za mlade, učenike završnih razreda srednjih škola, s ciljem promidžbe dragovoljnog darivanja i njihovog animiranja na darivanje krvi, te da u svojim obiteljima i sami dalje promiču njegov značaj. Predavanju je nazočilo 595 učenika.
-Održana su i dva predavanja o prevenciji zaraznih bolesti za učenike osnovnih škola u prigodi Svjetskog dana borbe protiv TBC-a, 24.ožujka, za 55 učenika.

4) PREVENCIJA OVISNOSTI
Program prevencije ovisnosti u organizaciji Crvenog križa, a sukladno Nacionalnoj strategiji prevencije ovisnosti, pokrenuo je Hrvatski Crveni križ 2002. g i ponudio na provođenje društvima Crvenog križa na terenu, samostalno ili u suradnju s drugim nadležnim institucijama. Uz to Hrvatski Crveni križ je proveo edukaciju djelatnika i vanjskih suradnika društava Crvenog križa u Hrvatskoj za rad na ovom programu, te osigurao financijsku potporu Društvima za provođenje ovog programa u trajanju od 3 godine. Iako u to vrijeme u Slavonskom Brodu nije radilo ni jedno savjetovalište, ni za prevenciju ovisnosti, ni za obiteljsku problematiku, s razine grada i županije, a od strane nadležnih tijela, nije bilo podrške ovom programu, kao ni Nacionalnom progra-mu prevencije ovisnosti koji je Ministarstvo zdravlja s druge strane, preko jedinica lokalne samouprave, poticalo na osnivanje i rad savjetovališta. U takvim okolnostima, u realizaciju ovog programa, Crveni križ na našem području je krenuo samostalno, a izvršitelj je bio Crveni križ Brodsko posavske županije. Od 2011. g ovaj program se provodi u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod kroz dva oblika rada i to:
1. Savjetovalište za prevenciju ovisnosti i obiteljsku problematiku i
2. Rad s djecom i mladima u suradnji sa školama. Ovaj program se provodi u prvom polugodištu školske godine.

SAVJETOVALIŠTE ZA OBITELJSKU PROBLEMATIKU I PREVENCIJU OVISNOSTI
U izvještajnom razdoblju na programu su bile angažirane dvije djelatnice Crvenog križa, diplomirana socijalna radnica i studentica socijalnog rada na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.
Savjetovalište je radilo u prostorijama Doma Crvenog križa u Slav.Brodu srijedom od 9,00-12,00 h. Rad se temelji na individualnom pristupu korisnicima, a oblici pomoći i usluga su: savjetovanje, podrška, upućivanje i preporuka, materijalna pomoć i drugo.
Kroz izvještajno razdoblje u Savjetovalištu se radilo sa 138 korisnika različite socijalne, zdravstvene i obiteljske problematike. U odnosu na 2013. I 2014.g (117) broj korisnika je u 2015.g povećan. Problemi zbog kojih su se ljudi javljali za pomoć u Savjetovalište bili su teški i složeni. Uvijek se radilo o nekoliko problemskih područja, a u evidenciji, koja je anonimna i šifrirana, vodili smo ih prema jednom osnovnom problemu, pa smo tako imali: 71 korisnika s izrazitom obiteljskom problematikom (narušeni obiteljski odnosi), 22 korisnika s naglašenom zdravstvenom problematikom, osobnom ili člana obitelji, 18 korisnika s problemom ovisnosti: alkohol, kocka i dr, 2 korisnika zbog nasilja u obitelji i 25 korisnika gdje je osnovni problem teška materijalna situacija kojoj je uzrok nezaposlenost i mala primanja. Kroz izvještajno razdoblje svaki od korisnika je u prosjeku imao 3 dolaska kroz koje vrijeme im je pružena 491 usluga savjetovanja, podrške, materijalna pomoć, praćenje, upućivanje u druge institucije i drugo.

5) PREVENCIJA I SMANJENJE PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE
Ovaj program naše Društvo je pokrenulo 2012.g na inicijativu i uz financijsku potporu Hrvatskog Crvenog križa.
Preventivna uloga program ima za cilj promovirati zdrav način života, a pretilim oso-bama pružiti pomoć u donošenju odluke o promjeni stila života (način prehrane, fizi-čke aktivnosti i dr.) i pomoći im da ustraju u provođenju te odluke. Ovaj program Društvo provodi kroz rad Savjetovališta u Crvenom križu, individualni pristup i radom s grupama polaznika.

SAVJETOVALIŠTE ZA SMANJENJE PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE
Savjetovalište radi u prostorijama Društva svakog četvrtka u mjesecu od 9,00-12,00 h. Program se provodi metodom individualnog pristupa i radom u grupi podrške. Tehnike rada su: razgovor, podrška, edukacija, savjetovanje, mjerenje osnovnih parametara: mjerenje tlaka, težine, opsega struka, šećera u krvi, izračunavanja ITM-a i dr,, te njihovo praćenje. U prvih 6 mjeseci 2015.g. radilo se s 15 korisnika. Na programu je radila djelatnica Crvenog križa zdravstvene struke, medicinska sestra, s dodatnim edukacijama iz područja „prevencije pretilosti i smanjenja prekomjerne tjelesne težine“. Rezultate ovog programa predstavili smo na 5. Konferenciji „živjeti zdravo“ održanoj 29.svibnja o.g. u Slavonskom Brodu u organizaciji Zavoda za javno zdravstvo Slavonski Brod, a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja.

III. SOCIJALNI PROGRAM

Crveni križ ima nekoliko oblika rada na socijalnom programu kojima pruža materijal-nu pomoć, pomoć u kući i savjetodavnu pomoć potrebitim pojedincima i obiteljima.

1) HUMANITARNA POMOĆ
Prikupljanje, sortiranje, spremanje i skladištenje, distribucija i evidencija svih primljenih i izdanih materijalnih dobara osnovni su sadržaji rada ovog programa.

U izvještajnom razdoblju radili smo na prikupljanju i podjeli, odnosno pružanju pomoći potrebitim obiteljima i pojedincima s područja Grada Slavonskog Broda i 16 općina. Pomoć je prikupljena od pojedinačnih donacija građana, od Hrvatskog Crvenog križa početkom godine primljena su 274 paketa hrane (2.055 kg= 10.960,00 kn) i u humanitarnoj akciji za blagdan Uskrs pod nazivom „Podijelimo radost blagdana“, a podijeljena je obiteljima u potrebi koje su se Crvenom križu obratile za pomoć jer žive u teškim materijalnim uvjetima.

T.1. Prikaz prikupljenih i podijeljenih materijalnih dobara 1-6/2015.g:
r.br Oblik donacija: p r i m l j e n o p o d j e l j e n o
kg/pari/kom / vrijednost u kn kg/pari/kom /vrijednost kn
1.Hrana 2.975 kg 23.034 kn 2.876 kg 22.908 kn
2.odjeća 9.676 kg 69.957 kn 8.709 kg 62.666 kn
3.obuća 346 pari 4.400 kn 306 pari 4.000 kn
4.higijena 60 kg 1.891 kn 55 kg 1.841 kn
5.pelene 149 pak 10.060 kn 126 pak 9.400 kn
6.posteljina (deke, jastuci) 60 kom 3.565 kn 60 kom 3.500 kn
7.namještaj 35 kom 9.000 kn 25 kom 5.700 kn
8.druga roba 100 kom 4.185 kn 57 kom 4.930 kn
(dj.kolica,igračke idr.)
UKUPNO, ROBA U KG : 12.711 kg 94.882 KN 11.640 kg 87.415 KN
OBUĆA,PARI: 346 pari 4.400 KN 306 pari 4.000 KN
ROBA U KOM/PAK: 344 kom 26.810 KN 268 kom 23.530 KN
SVEUKUPNO KN: 126.092 KN 114.945 KN

Iz gore navedenih podataka vidljivo je da je u Crvenom križu u izvještajnom razdo-blju prikupljeno 12.711 kg hrane, higijene i odjeće, u vrijednosti 94.882 kune i ostale robe u vrijednosti 31.210 kuna, sveukupno je prikupljeno robe u vrijednosti 126.092 kune. U isto vrijeme podijeljeno je 11.640 kg hrane, odjeće i higijenskih potrepština u vrijednosti 87.415 kuna, 306 pari obuće u vrijednosti 4.000 kuna i 268 komada razne druge robe u vrijednosti 23.530 kuna, što iznosi da je ukupno podijeljeno raznih materijalnih dobara u vrijednosti 114.945 kuna. Nadalje, u izvještajnom razdoblju prikupljeno je i donacija građana u novcu u iznosu od 3.966 kuna koji iznos je podijeljen građanima u obliku novčane pomoći.
Gore navedenu materijalnu pomoć u prvih 6 mjeseci je primilo:
– 712 socijalno ugroženih obitelji s područja djelovanja GDCK Slavonski Brod,
– Crvenom križu Županja upućena je pomoć u hrani: 238 kg u vrijednosti 4.166 kuna i druge robe u vrijednosti 1.000 kuna,
– Crvenom križu Orašje u BiH, po zamolbi donatora, proslijeđeno je 900 kg materijalnih dobara: namještaj i druga roba u vrijednosti 4.000 kuna.

Na ovom programu obavljene su brojne aktivnosti:
Organizirana je humanitarna akcija „Podijelimo radost blagdana“, koju Crveni križ provodi od 1996.godine, a koja ima za cilj prikupiti i podijeliti materijalna dobra potrebitima u prigodi blagdana Uskrsa. Posebno je provedena humanitarna akcija za prikupljanje hrane za Crveni križ Županja za pružanje pomoći u prehrani većem broju ljudi s tog područja stradalih u poplavi 2014.g, U akciji je prikupljeno 238 kg hrane u vrijednosti 4.166 kn i druge robe u vrijednosti 1.000 kn koje smo prevezli i predali Crvenom križu Županja.
Posredstvom medija upoznali smo naše sugrađane s apelom Hrvatskog Crvenog križa s potrebom prikupljanja novčanih sredstava za žrtve razornog potresa u Nepalu u kojem je poginulo oko 4.000 ljudi. Prikupljeno je 120,00 kuna i prebačeno na račun Hrvatskog Crvenog križa, kao i iznos od 51.700 kuna iz sredstava humanitarne akcije „Solidarnost na djelu“, provedene krajem 2014.g, a temeljem odluke Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa.
Izvršen je prihvat i evidencija svakog donatora i svake, pa i najmanje donacije,
Izvršeno je sortiranje, slaganje i skladištenje robe,
Prihvat stranaka; evidentirano je 2.500 dolazaka osoba u potrebi,
Izvršena je podjela materijalnih dobara na način da je svaki korisnik uredno primljen, a svaka dodijeljena materijalna pomoć uredno evidentirana na propisanim obrascima,
Organizirana je i izvršena podjela materijalnih dobara potrebitima na terenu u organizaciji i suradnji s JLS i Općinskim društvima Crvenog križa, s predstavnicima udruga, u suradnji s Centrom za socijalnu skrb i drugima.
Izrađena su redovna mjesečna izviješća i dostavljena nadležnim tijelima, a obavljeni su i svi drugi zadaci za koje se ukazala potreba na programu.
Da bi sve radnje na ovom programu proveli uredno, a na korist ljudima u potrebi, uložen je veliki rad i zalaganje volontera i djelatnika Crvenog križa. Na programu je u izvještajnom razdoblju radilo 54 volontera i volonterki i djelatnici Crvenog križa. Odrađeno je više od 1.100 volonterskih sati rada. Stoga, uz vrijednost donacija i pruženu materijalnu pomoć ovome svakako treba pribrojiti i vrijednost dobrovoljnog volonterskog rada velikog broja naših sugrađana.

I ove godine Crveni križ je humanitarni program provodio u osobito teškim uvjetima, kako zbog lošeg stanja skladišta i drugih prostora kojima raspolaže naše Društvo, tako i zbog nedostatnog kadra u Crvenom križu. Manjak djelatnika traje već neko vrijeme, a osnovni razlog tome je nemogućnost zapošljavanja novih ljudi na radnim mjestima s kojih su ljudi otišli u mirovinu (2013.g), ili su na bolovanju. Nadalje, otežavajuća okolnost je i ta što Crveni križ nema potrebnu opremu za rad, a nedostaje i odgovarajuće vozilo, osobito teretno za prijevoz robe i stvari, jer se ovaj program u međuvremenu znatno proširio u odnosu na ranije i za vozilom postoji velika potreba jer za prijevoz i malo veće i obimnije donacije, i kod prihvata i kod distribucije, moramo tražiti i vozilo i uslugu prijevoza, što je danas sve teže, a nama znatno poskupljuje rad.
Da bi ovaj program ubuduće mogli bolje i kvalitetnije provoditi na korist građana u potrebi, a veliki broj ljudi živi u teškim materijalnim uvjetima, nužno je raditi na uređenju i opremanju skladišnog prostora, te stvaranju i drugih potrebnih uvjeta za provođenje, pa i daljnje proširivanje programa novim sadržajima.
2) POMOĆ U KUĆI STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA

U izvještajnom razdoblju Crveni križ je program «Pomoć u kući starim, bolesnim i nemoćnim osobama» provodio temeljem ugovora o suradnji s Ministarstvom socijalne politike i mladih i Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod, a sukladno novom Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga koji je na snazi od 1.1.2014.g. Kroz ovaj program u izvještajnom razdoblju skrbili smo o 47 starijih sugrađana narušenog zdravlja i s malim primanjima s područja Grada Slavonskog Broda i nekoliko općina, a temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb i neposrednog ugovora između Crvenog križa i samog korisnika. Kroz program korisnicima smo pružali dvije vrste usluga; pomoć u kući i uređivanje okućnice i drugi tehnički poslovi u domu korisnika. Korisnicima programa ukupno je pruženo 1819 usluga „pomoć u kući i „uređenje okućnice“. Na programu je radilo 6 djelatnika, 5 gerontodomaćica i 1 voditeljica programa. Troškovi programa financirani su sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih i sredstvima općina s kojima Crveni križ ima zaključen ugovor o provođenju i financiranju usluga programa u visini 50% cijene usluge za korisnike kojima je rješenjem Centra za socijalnu skrb ovo pravo priznato na teret Ministarstva u visini 50% cijene usluge.

Program «Pomoć u kući starim i nemoćnim osobama» sastoji se u redovnom obilasku korisnika i obavljanju poslova: čišćenje stambenog prostora; dnevnog boravka, kuhinje, sanitarnog čvora i drugih prostorija (brisanje i pranje elemenata, prozora, podova, pranje suđa i sl.), skrb o zdravlju (odvođenje liječniku, nabavka lijekova, praćenje redovnog uzimanja terapije i dr.), skrb o prehrani ( nabavka namirnica, priprema jednostavnijih obroka), plaćanje računa, održavanje obiteljskih veza i drugo.
Ovaj program je od osobitog značaja za starije osobe jer na ovaj način društvo skrbi o njima u nedostatku brige članova obitelji. Na ovaj način im se uz navedenu pomoć pruža i sigurnost življenja u vlastitom domu, te su pošteđeni izlaganju neugodnostima, pa i traumama napuštanja svog doma zbog smještaja u instituciju.

IV. PROGRAM DJELOVANJA U IZVANREDNIM SITUACIJAMA

Temeljem međunarodne obveze Hrvatski sabor 2004. godine donio je Zakon o zaštiti i spašavanju kojim su određene institucije i ovlasti njihovog djelovanja. U članku 7. ovog Zakona naveden je sastav operativnih snaga, a u članku 26. imenovani su subjekti za djelovanje u izvanrednim situacijama, pa su to: Hrvatska gorska služba spašavanja, Hrvatski Crveni križ, Hrvatska vatrogasna zajednica i druge udruge i pravne osobe, te ustanove koje osniva vlada Republike Hrvatske s ciljem sudjelovanja u aktivnostima zaštite i spašavanja.
Sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju i Strategiji Međunarodne federacije društva Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, kao i razvojnom planu Hrvatskog Crvenog križa, Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod poduzima mjere kako bi se približio standardima u educiranosti i opremljenosti za djelovanje u uvjetima oružanih sukoba, elementarnim nepogodama i drugim masovnim nesrećama.
U tom cilju s GDCK Nova gradiška i Crvenim križem Brodsko posavske županije 2010. godine osnovan je Interventni tim Crvenog križa Brodsko posavske županije koji je brojao 20 članova, djelatnika i volontera GDCK Slavonski Brod i N. Gradiške. Iste godine započela je edukacija članova tima.
Događanje 2010. godine na našem području, poplava i klizišta, a posebno poplava Istočne Slavonije u svibnju 2014.g, prijetnja poplavom i velikom ugrozom ljudi i imovine jednog velikog djela Grada Slavonskog Broda i Općina Bebrina, Slavonski Šamac, Oprisavci, Oriovca i drugih Općina, ukazala su na potrebu angažiranja daleko većeg broja educiranih i opremljenih ljudi/volontera, a to znači pripremu i edukaciju ljudi provesti puno prije no što se dogode katastrofe i ugroze po ljude i imovinu većih razmjera.
Da bi bolje i spremnije odgovorili na krizna stanja 2011. godine Crveni križ Slavonski Brod osnovalo je Interventni tim Gradskog društva Crvenog križa, koji danas broji 30 članova, i odmah je krenuo i s njihovom obukom i opremanjem. Odrađene su osnovne edukacije članova Tima i nabavljen je tek jedan manji, gotovo neznatan dio opreme, jer za nešto više ni onda, a ni danas, nije bilo financijskih mogućnosti. Godinama kontinuirano su izostajala financijska sredstva iz proračuna jedinica lokalne samouprave propisana Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu, kao zakonska obaveza financiranja rada i programa Crvenog križa.
Tijekom izvještajnog razdoblja, iako je Društvo poslovalo s teškoćama i kadrovskim i financijskim, nastavili smo raditi na daljnjem razvijanju ovog programa. U tom cilju intenziviran je rad na animiranju volontera i suradnika za njihovo uključenje u Interventni tim Crvenog križa, a provedena su i dva edukativna seminara. Organizirali smo i proveli seminar za podizanje izmještajnog šatorskog naselja i organizaciju života u njemu, te sudjelovali na edukaciji pripreme hrane u poljskim kuhinjama za veći broj ljudi u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa. U izvještajnom razdoblju 2015.g nabavke daljnje opreme za Tim nije bilo.
Budući ovaj program zahtjeva veliki osobni angažman svakog pojedinca, a bez naknade, česta su odustajanja, te smo u stalnom praćenju i traženju novih ljudi i njihovoj edukaciji, a sve uz osobni i veliki angažman djelatnika i volontera Crvenog križa, što sve skupa zahtjeva i znatna financijska sredstva koja su u ovom razdoblju nedostajala, osobito s osnova zakonskih prihoda iz proračuna JLS .

V. PROGRAM RADA S MLADIMA

Rad s mladeži Crvenog križa ima osobiti značaj jer doprinosi pravilnom odgoju mladih ljudi u duhu humanosti i skrbi za bližnjeg, a samim tim i razvijanju humanijeg i pravednijeg društva.
Ovaj program se provodi u školama i Crvenom križu u suradnji sa voditeljima rada s mladeži Crvenog križa u školama. U 80% škola Crveni križ ima suradnike koji su prošli dodatne seminare i edukacije za rad na programima Crvenog križa.

U izvještajnom razdoblju provedene su sljedeće aktivnosti:
-suradnja i koordinacija sa voditeljima programa rada s mladeži osnovnih i srednjih škola s područja grda Sl. Broda i pripadajućih općina s naglaskom i preporukom provođenja programa: humanitarno-zdravstvenog odgoja, učenja povijesti Crvenog križa, Međunarodnog humanitarnog prava, ljudskih prava i prava djece,
-posebno je promoviran program učenja znanja i vještina pružanja prve pomoći. U 6 osnovnih i 4 srednje škole voditelji su animirali učenike, organizirali ih u ekipe i s njima se radilo na programu priprema za natjecanje iz područja pružanja prve pomoći i povijesti Međunarodnog i Hrvatskog Crvenog križa u školi i u Crvenom križu, na čemu su radili djelatnici i vanjski stručni suradnici Crvenog križa,
-organizirali smo natjecanje mladih „gradske razine“. Natjecanje je održano 21. ožujka 2015.g u Tehničkoj školi. Natjecanju je pristupilo 13 ekipa (5 OŠ i 8SŠ) sa 95 članova koje je pratilo Povjerenstvo za natjecanje, 7 članova, 16 sudaca, 8 mentora, 9 članova komisija, 5 šminkera, 15 manekena i 10 članova tehničke ekipe, ukupno 165 sudionika natjecanja. Pobjedničke ekipe su bile u kategoriji osnovnih škola, ekipa OŠ»Hugo Badalić», a u kategoriji srednjih škola ekipa Opće gimnazije „Matija Mesić“. Pobjedničke ekipe stekle su pravo učešća na VI. Međužupanijskom natjecanju koje je održano 18.4.2015. godine u Županji u organizaciji Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije kao domaćina. Na Međužupanijskom natjecanju ekipa OŠ »Hugo Badalić» zauzela je 5 mjesto, a ekipa Opće gimnazije „Matija Mesić“ 2 mjesto.
U izvještajnom razdoblju dodatno smo promovirali Program «Humanitarno-zdravstveni odgoj» zbog njegove odgojne vrijednosti mladih ljudi, a čije provođenje Hrvatski Crveni križ potiče i provodi od 1998. godine. Provodili su ga voditelji rada s mladeži, povjerenici Crvenog križa, u 4 osnovne i 4 srednje škole. Program ima za cilj odgoj mladih u duhu humanosti, solidarnosti, tolerancije i nenasilja.

VI. RAD PO PROJEKTU:
OBROK ZA DJECU IZ SOCIJALNO UGROŽENIH OBITELJI

– U izvještajnom razdoblju nastavili smo uključivati djelatnike Crvenog križa u edukacije za pripremu, pisanje i prijavu projekata na raspisane pozive. Osnovnu edukaciju iz ovog područja prošla su 3 djelatnika. Izradili smo i prijavili 6, a u pripremi su još 2 projekta.
Za sada su nam odobrena dva projekta:
1. Obrok za osnovnoškolsku djecu iz socijalno ugroženih obitelji i
2. Sigurnost na vodi.

1.PROJEKT: OBROK ZA OSNOVNOŠKOLSKU DJECU IZ SOCIJALNO
UGROŽENIH OBITELJI
Projekt Ministarstva socijalne politike i mladih „obrok za osnovnoškolsku djecu iz socijalno ugroženih obitelji“ je odobren za razdoblje 1.5. do 30.6.2015. i školsku godinu 2015/2016. Sredstva na ovom programu su planirana u iznosu 340.000 kuna. S realizacijom programa krenuli smo od 1.svibnja 2015.g po potpisivanju Ugovora s Ministarstvom socijalne politike i mladih.
Program ima za cilj:
– osigurati prehranu u školi svoj djeci iz socijalno ugroženih obitelji i na taj način smanjiti nedostatnu prehranu osnovnoškolske djece, diskriminaciju i izoliranost,
– poboljšati prehranu djeci u razvoju i pružiti osjećaj sigurnosti i na taj način uticati na očuvanje zdravlja i poboljšanje kvalitete života pojedinca i zajednice.

Na terenu projekt provodimo u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod i 18 osnovnih škola s područja Grada Slavonskog Broda i 16 općina, kao partnerima. Projektom je obuhvaćeno 390 djece, što znači 390 obroka dnevno, s tim da je predviđena mogućnost da se broj djece mijenja iz mjeseca u mjesec.
Tijekom mjeseca svibnja i lipnja osigurano je i podijeljeno 3.379 obroka za 270 djece

2.PROJEKT: SIGURNOST NA VODI
Ovaj projekt je pokrenuo i odobrio Hrvatski Crveni križ. Projektom se planira edukacija učenika 4.raz osnovnih škola o pravilnom pristupu i ponašanju uz i na vodi s ciljem preveniranja povreda i nesreća, pa i onih najtežih s tragičnim ishodom.
Projekt je odobren i provodit će se 2015/2016. školske godine.

VII. OSTALI POSLOVI I AKTIVNOSTI

Tijekom izvještajnog razdoblja provedeni su slijedeći poslovi i aktivnosti:
– svi administrativno- tehnički i kadrovski poslovi (zaključivanje ugovora, prijave i odjave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje djelatnika na određeno radno vrijeme, izdavanje potvrda, uvjerenja, vođenje matičnih knjiga, evidencija rada i drugo),
– obavljeni su svi financijsko-knjigovodstveni poslovi: poslovi blagajne i svi financijsko-knjigovodstveni poslovi,
– izrađeno je godišnje izvješće o radu Crvenog križa za 2014.g i financijsko izviješće i dostavljeno nadležnim tijelima i institucijama: jedinicama lokalne uprave i samouprave, Hrvatskom Crvenom križu, financijskoj agenciji i drugima,
– izrađeno je kvartalno i polugodišnje izvješće za program „Pomoć u kući“ za Ministarstvo socijalne politike i mladih,
– izrađeni su i svi drugi izvještajni materijali za Hrvatski Crveni križ, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ured državne uprave Brodsko-posavske županije, Hrvatski zavod za zapošljavanje, PU Slav. Brod i druga nadležna tijela,
– obavljeni su poslovi suradnje s predstavnicima lokalne uprave i samouprave, Grada Slavonskog Broda i svih 16 općina, s Hrvatskim Crvenim križem, Centrom za socijalnu skrb i drugim institucijama, udrugama, medijima i drugima,
– obavljene su programske aktivnosti po Zajedničkim akcijama Hrvatskog Crvenog križa u 2015. godini. Posebno radno i angažirano obilježili smo Međunarodni dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, 8 svibnja i Tjedan Hrvatskog Crvenog križa 8.-15.svibnja 2014.g: Odbor – održana je svečana i radna sjednica, organiziran je prijem članova ekipa podmlatka i mladih i njihovih mentora na kojem su im uručena prigodna priznanja, a pobjedničkim ekipama nagrade (kutije s materijalom za pružanje prve pomoći), te sudjelovanje na skupovima mladih u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa.
– Tijekom izvještajnog razdoblja intenzivirali smo suradnju na programskim zadacima i uređivanju izdvajanja proračunskih sredstava jedinica lokalne uprave i samouprave sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, kao zakonske obaveze financiranja rada i programa Crvenog križa, te je u tom dijelu postignut značajan napredak. Većina općina u cijelosti ispunjava ovu zakonsku obavezu prema Crvenom križu. S jednom općinom postignut je dogovor o isplati višegodišnjeg duga kroz 12 mjeseci, a protiv Grada Slavonskog Broda 2014.g pokrenuli smo tužbu zbog višegodišnjeg uskraćivanja proračunskih sredstava Grada za rad i programe Crvenog križa sukladno Zakonu, te su kroz izvještajno razdoblje obavljene radnje daljnje pripreme i predaje dokumentacije u postupku vještačenja.
-Provodili smo animaciju građana za uključivanje u program Spašavanja života na vodi kroz uključivanje u edukaciju i dobivanje licenci «spasioca na vodi», te provodili i druge aktivnosti od interesa za društvo i zajednicu u cjelini.

Na kraju i ovog izvještajnog razdoblja zahvaljujemo se svim institucijama, volonterima i suradnicima Crvenog križa na pruženoj svekolikoj pomoći i osobnom angažmanu, doprinosu i odricanju, a koje je doprinijelo provođenju programa Crvenog križa na korist ljudima u potrebi i za opće dobro u zajednici.

Ravnateljica:
Milena Plivelić-Grgić,dipl.soc.radnica